Nákup po telefonu
+420 606 187 916
Poradíme Vám
+420 731 565 565
ionicons-v5-e
Internetová poradna
otázky a odpovědi

Dobrý den, pane Schwarzi,

uvažuji nad využitím vašeho injektážního krému pro sanaci sklepních prostor, potřebuji však poradit s nestandardní situací: Ve sklepních prostorách jsou zdi, které nelze zevně okopat jelikož je k nim z vnější strany něco přistavěno (novější přístavba ke starému domu, schodiště). Vodorovná izolace nad úrovní venkovního terénu existuje.
Rád bych injektoval komplet celé sklepní zdi těsně nad úrovní podlahy sklepa a poté zhotovil izolaci podlahy sklepa. Zdi sklepa jsou na dotek suché, až na 1-3 spodní řady cihel.
Lze takto provést, když část sklepních zdí nebude možné odkopat, nicméně v těchto oblastech je zvenčí zeď vždy něčím “chráněna” (přístavba, schody) a zeď po otlučení není nijak do výšky mokrá?
Pokud není možné v těchto neodkopatených oblastech izolovat krémem těsně nad úrovní podlahy sklepa, nebude pouze samotná izolace podlahy sklepa “tlačit” vlhkost do zdí?

Děkuji Vám předem za odpověď.

Tomáš Drábek

  • Tomáš Drábek stáří dotazu 4 roky dní
  • last edited 4 roky dní
  • You must to post comments

Dobrý den pane Drábek.
Odpověď na Vaši otázku: ano, je to dosti pravděpodobné. Když se podlaha ve sklepení uzavře novou vodorovnou hydroizolací, je možné, že se opravdu může zvýšit vlhkost ve svislých konstrukcích, tj v obvodovém a případně vnitřním zdivu suterénu. Bývá to dáno tím, že je plocha podlahy podstatně větší než plochy příčných řezů základů obvodových a vnitřních zdí. Opačně to ale většinou takto neprobíhá. Myslím to tak, že když se odizolují zdi, zhotoví se dodatečná vodorovná hydroizolace, vlhkost v podlahách to většinou neovlivní, tzn. že vlhkost se v podlahách nezvýší. Je to dáno poměry (anebo spíše značnými nepoměry) ploch vodorovných konstrukcí, ve Vašem případě ploch podlah a ploch příčných řezů svislých konstrukcí/ jejich základů spodní stavby. Pokud se rozhodnete zhotovit vodorovnou hydroizolaci v nové skladbě podlahy ve sklepě, je to samozřejmě dobrý začátek odvlhčení spodní stavby. Ideální by bylo zhotovit nad výškou budoucí nové hydroizolace podlahy injektáž pro zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti. V jaké výšce ji zhotovit se ale musí dobře zvážit dle různých okolností ovlivňujících působení zemní vlhkosti na spodní stavbu. Nicméně rozumím Vaší otázce. Dle popisu by se dalo říci, že vlhkost do popsaného zdiva vzlíná pouze odspodu, ale že by se žádná zemní vlhkost nepřenášela do zdiva, které je pod úrovní terénu a je bez vnější plně funkční svislé hydroizolace, je velmi nepravděpodobně, tedy u staré stavby. Ale neznám všechny okolnosti, stáří budovy, a tím stáří hydroizolací, probíhajících přístaveb a jejich řešení apod. Ale na Vaši otázku jsem Vám odpověděl v obecně platné rovině, hned na úvodu. Přikládám Vám pár fotek, které by Vás mohly zaujmout.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz

Ve Vašem případě by byla svislá hydroizolace AquaStop Bitumen 2K nanesena i na nové vodorovné asfaltové pásy podlahy s překrytím spoje cca 150 mm. I spoje asfaltových pásů se mohou bezešvou hydroizolační stěrkou přetěsnit. U těchto materiálů je vynikající chemicko-mechanická slučitelnost pro jejich napojování. Pak vzniká naprosto těsná hydroizolační vana bez rizika netěsností. Ale zůstává otázka, do jaké výšky by se zhotovila vnitřní svislá bitumenová hydroizolace. Tento postup, který jsem Vám poslal fotodokumentací není jediné řešení, je to jedna z možných variant sanace. Ale za určitých podmínek velmi spolehlivá a často i v praxi používaná. Vše je v tomto článku platné, ale za předpokladu, že v suterénních prostorách nepůsobí, byť je krátkodobě, nejčastěji ve spodních částech svislých konstrukcí/obvodových zdí tlaková voda. Tím je myšlen průtok vody skrz zdivo.

Krémová injektáž zdiva Systémem AquaStop Cream v krajovém obvrtání svislé plochy, které se nachází pod úrovní terénu a nelze z venkovní strany zhotovit svislou hydroizolaci, jelikož nelze provést odkopání základů.

Na ploše obvodového zdiva, které bylo injektážně obvrtáno, byla provedena svislá vnitřní hydroizolace AquaStop Bitumen 2K. Vlhkost ve zdivu sice zůstává, ale vzhledem k vytvoření injektážních okrajových barier se vlhkost nemůže přesunout do jiných míst sanované plochy, ale ani do nových omítek, tj do vnitřních prostor. K této sanované ploše, která se prováděla tímto způsobem z popsaných důvodů, se nikdo nebude dlouhodobě vracet a to v řádech desetiletí.

Vápenocementová omítka, která se bez větších obtíží nahodila na již nesavý podklad.

Povrchová štuková úprava

Hydroizolace AquaStop Bitumen 2K o tl. 5- 6 mm pro vytvoření izolace proti vlhkosti a vodě po odkopání základů domů, hydroizolace základových desek, hydroizolace svislých konstrukcí venkovních i vnitřních. Hydroizolační vana. Hydoizolace je bezespojů, vysoce mechanicky i chemicky odolná a pevná. Snadná aplikace i na nerovné podklady, zejména při použití na svislém zdivu a jedinečná pevnost a těsnost k podkladu.
aquastop-bitumen2k-32kg

A jak je to s vlhkostí ve zdivu? Častá otázka anebo obava, ale většinou nesprávná představa, že uzavřením povrchu zdiva v sanovaném úseku např. sklepení, se bude procentuální vlhkost ve zdivu neustále zvyšovat. Procento vlhkosti se v tomto podúrovňovém zdivu bude měnit s malým časovým zpožděním, a to vždy v závislosti na zvyšování anebo naopak snižování zemní vlhkosti, která je ovlivňovaná srážkovými úhrny. Kamenné, ale někdy i cihelné základy nejsou izolovány proti vodě nikdy a domy tady stojí stovky let. Samozřejmě je stavebně výhodnější dodatečné hydroizolace provádět z venkovní strany stavebních dílců na, tj. nad základovými pásy, na základové desce, z venkovní strany zdiva, které je pod terénem, ale ne vždy to jde, a to z různých důvodů.

Jedna vysoce účinná metoda se přece jen nabízí, kdy lze vytvořit bez výkopu, tj. bez možného přístupu z venkovní strany, u zdiva sklepení svislou vnější hydroizolaci a to tzv. gelovou rubovou injektáží.

Technologický postup gelové rubové injektáže s fotodokumentací a s popisky:
Zdivo sklepení je navrtané z přístupné stany stavebního dílce (z místnosti) v rastru 250 mm a to až do přilehlé zeminy. Vrty jsou osazeny speciálními injektory s trubičkami, které jsou dlouhé jako je tl. zdiva a to z důvodu, aby se značným tlakem speciálního čerpadla akrylátový gel vsakoval rovnou do přilehlé zeminy s nastavenou dobou tuhnutí (v tomto případě cca 1 min.) a tím se vytváří svislá venkovní hydroizolace z nepřístupné strany, tj z venku. Mohla by se nabízet myšlenka, proč nelze napustit tímto způsobem rovnou zdivo. To je z fyzikálních důvodů nereálné. Čerpadlo při injektáži má značný tlak a kapalina, např. mikroemulze, by začala protékat nekompaktností zdiva, zejména na druhé straně zdiva, a tak by v podstatě probíhala rubová injektáž, ale nikoli určeným akrylgelem, který je v primární konzistenci také kapalný, ale chemickým nastavením pro tuhnutí se velmi rychle mění v pružnou gelovou hmotu. Proto kapalné injektáže jsou nespolehlivé nejen pro vytvoření dodatečné vodorovné hydroizolace pro zamezení vzlínající vlhkosti, ale stejně tak i pro zhotovení svislé hydroizolace v plošném svislém rastru u zdiva pod úrovní terénu, kde se sice vrty pokracují, ale ani pokrácené vrty protékání kapaliny nezabrání. A co kamenné či smíšené zdivo, kde je značná nehomogennost a snížená nasákavost stavebního materiálu a vnitřní netěsnost v celé tloušťce a výšce zdiva? Je vůbec reálné, aby hydrofobní kapalina ve viskozitě vody neprotekla samotnou skladbou zdiva a většinový objem této kapaliny neskončil v podzákladí domu a na rubové straně zdiva, kde povrch z pochopitelných důvodů nelze po dobu injektáže zatěsnit? Např. u takovýchto skladeb zdiva?

Je reálné např. tyto druhy zdiva plošně nasytit kapalnou mikroemulzí v celistvém plošném navrtání do zdiva?Odpovědi snad ani nemusím popisovat. V neposlední řadě ve sklepeních se často stává, že působí, byť jen krátkodobě, tlaková voda, zejména v dolní části zdiva. Tu ale kapalné ale ani krémové injektáže nezastaví, jsou určeny pro vytvoření bariéry pro zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti. Když se ale podíváte na vzorek silikonové membrány, vytvořené gelovou rubovou injektáží, je jasné, že tuto bariéru svislé hydroizolace tlaková voda překonat nemůže.

Gelová rubová injektáž:
Navrtání zdiva až do přilehlé zeminy

Osazení vrtů speciálními injektory s trubičkami

Speciální dvoupístové čerpadlo pro gelovou rubovou injektáž s připravenými kapalnými dvojsložkami, které vytvoří pružnou membránu na druhé straně zdiva

Ukázka: pružný gelový vzorek vzniklé membrány za zdivem

Důležité je přesné dávkování akrylgelu za zeď přes jednotlivé injektory. Na 1 m2 svislé plochy se musí natlakovat do přilehlé zeminy 30-35 litrů akrylgelu a tím vzniká spolehlivost, že se jednotlivé vnější pružné membrány spojují v ucelenou svislou plochu. Je to dáno značným množstvím injektážní hmoty dávkované těsně za zdivo. V součtu počtu vrtů na jeden m2 svislé plochy se musí přesně rozpočítávat objem/vydatnost napouštění jednoho vrtu skrz zdivo, aby byla dodržena spotřeba na 1 m2 svislé plochy. Při plnění je ale hmota ještě v kapalné konzistenci a tak nasycení zeminy je vysoce reálné, a sice už tím značným množstvím. Po nastavené době tuhnutí se dvousložková kapalina přemění na silikonovou pružnou hmotu, viz obrázek výše. Životnost této svislé hydroizolace je obdobná jako u novodobých asfaltových pásů, používaných při zakládání staveb. Zaregistroval jsem na trhu nabídky na akrylgelovou injektáž, kde se akrylátová kapalina, která byla vyvinuta pro gelovou rubovou injektáž, tlakuje do zdiva. Pro vytvoření vnější svislé hydroizolace je tato gelová rubová injektáž bez výhrady nenahraditelná, ale pro vytvoření vodorovné hydroizolace ve zdivu anebo v plošném provedení ve zdivu je výsledek nereálný. V momentě aplikace se jedná totiž o injektážní kapalinu viskozity podobné jakou má i voda, a jaký je průběh kapaliny v nehomogenním zdivu jsem už mnohokrát vysvětloval, a mé tvrzení bylo nejen přijato odbornou veřejností, ale zejména změna poměrů poptávek a denně prováděných realizací kapalných injektáží ve prospěch značného množství krémových injektáží to jen potvrzuje. To, že z akrylátové kapaliny vznikne gel, je proces vysoce zajímavý, ale aby se při tomto procesu vsakovala injektážní kapalina do pórů a kapilár zdicích materiálů, např. do opuky, pískovce, ale i savějších materiálů jako je pálená cihla apod. v řádech jen pár minut, je nereálné. V zemině za zdivem je ale nasycení kapalinou vysoce spolehlivé, reálné a doba tuhnutí je ideální, tj 1 – 2 min. Ale ve zdivu tato časová lhůta je stále krátká a pokud by se nastavila doba tuhnutí delší, a to lze, dopad nekontrolovaného úniku je stejný jako u injektáže provedené kapalnou mikroemulzí. Takže tato technologie je zatím nenahraditelná, ale pouze pro zhotovení bezvýkopové svislé hydroizolace.

Tyto obrázky jsou pořízeny ze staveb realizovaných naší dceřinou společností SANACE CZ s.r.o. http://www.sanace.cz.
Na rozdíl od krémové injektáže AquaStop Cream, kde je technologický postup natolik snadný, že se dá realizovat svépomocí, gelová rubová injektáž se svépomocí provádět nedá, ale myslím si, že je to z fotodokumentace a popisků pochopitelné. Více o této technologii najdete zde: https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/gelova-injektaz/

Krátká videa realizace injektáže nikoli do zdiva, ale skrz zdivo do přilehlé zeminy:
Ukázka vlastností akrylgelu z kapalné konzistence za cca 60 vteřin.
https://youtube.com/watch?v=6qef_OMxQxU%3Frel%3D0%26showinfo%3D0

Plnění speciálního injektoru s trubičkou, kde je přesné nadávkování akrylgelu na 1 m2 plochy pro tento vrt.
https://youtube.com/watch?v=ZfTEfgnP0Xs%3Frel%3D0%26showinfo%3D0

Gelová rubová injektáž do výšky terénu, který je o cca 550 mm výše, než je vnitřní podlaha, ale odkopáním zeminy nelze zhotovit z venkovní strany zdiva svislou hydroizolaci.
https://youtube.com/watch?v=KaCgo6P54vQ%3Frel%3D0%26showinfo%3D0

Gelová rubová injektáž ztraceného bednění.
https://youtube.com/watch?v=ciiB6J_I-gs%3Frel%3D0%26showinfo%3D0

  • You must to post comments
Zobrazuji 1 záznam
Váš další dotaz:
Vyplňte, prosím, níže uvedené kolonky aby mohl být Váš dotaz zařazen do naší Poradny. Váš email nebude zveřejněn.
Jméno*
E-mail*

Hledáte téma, která Vás zajímá? Vyberte slovní výraz, který je k Vašemu dotazu nejbližší.

Veškeré údaje, zejména texty a fotografie uvedené na těchto webových stránkách jsou výtvorem a vlastnictvím společnosti TRUMF sanace s.r.o., představují její know-how a jako takové požívají ochrany rovněž podle autorských předpisů upravujících duševní vlastnictví.

KONTAKT - PROVOZOVNA

Dvorská 1163/2, Praha – západ
252 19 Rudná u Prahy

+420 235 312 000
+420 606 187 916

KONTAKT - SÍDLO

Blatnická 14/3,
Praha 5
IČO: 24271268
DIČ: CZ24271268