Nákup po telefonu
+420 606 187 916
Poradíme Vám
+420 731 565 565
ionicons-v5-e
Internetová poradna
otázky a odpovědi

Krémová injektáž zdiva

Krémová injektáž zdiva Systém AquaStop Cream se stala pro svoji jednoduchou aplikaci, spolehlivou účinnost v širokém spektru používaných staveních materiálů, nízkými náklady, dlouhou živostností ověřenou dobou prodeje na trhu, vyhledávaným systémem pro trvalé zamezení vzlínající vlhkosti ve zdivu. Injektážní krém AquaStop Cream® je silně vodoodpudivý krém (také nazývaný pasta či gel) na silanové bázi s více jak 80% koncentrací aktivních látek silan /siloxanů v obsahu a je určený pro injektáž vlhkého zdiva.

krémová injektáž zdiva

Krémová injektáž Systémem AquaStop Cream® svým relativně pomalým, avšak jistým a rovnoměrným kruhovým, respektive válcovým šířením nasycuje všechny savé i méně savé průmyslově vyráběné a přírodní zdicí materiály – pokud se dodržuje doporučené vodorovné vrtání, tj. vrtů kolmo zhotovených na svislou rovinu zdiva. Silanový krém se ve vlhkém zdicím materiálu postupně rozpouští, dochází k jeho snadné penetrační prostupnosti (disperguje) a tím, že je slučitelný s obsahem vlhkosti ve zdivu, snadno proniká do pórů a i těch nejjemnějších kapilár injektovaných zdicích materiálů. Tuto vlastnost nasycování okolí vrtů stavebních materiálů nemá žádná injektážní hmota, ani ji nelze nahradit jakoukoli jinou aplikací, a tím lze s jistotou tvrdit, že krémová injektáž Systémem AquaStop Cream® ve své kategorii, tj. zhotovení hydroizolační clony (bariéry) ve zdivu pro zamezení vzlínající vlhkosti, nemá účinnějšího zástupce.
Námi vyráběný silanový emulzní krém AquaStop Cream® je distribuovaný v Česku, Slovensku a Polsku, ale je i odebíraný odběrateli z dalších členských států EUAquaStop Cream® splňuje všechny požadavky nejmodernější technologie výroby, která každoročně podléhá státnímu dohledu výroby dle platných norem a předpisů ČR a EU, každé tři roky prochází AquaStop Cream®důkladnou prověrkou (státní zkušebnou) námi deklarovaných vlastností pro udělení nové Certifikace, platné následující tři roky. Po třech letech se veškeré zkoušky opakují pro udělení nové platné Certifikace. Tím Vám můžeme garantovat neměnné vlastnosti našich výrobků. 
 Dlouhodobým a dennodenním aplikováním injektážního krému AquaStop Cream® naší společností (naše realizační dceřiná firma vysušila více jak 1 000 staveb naším systémem) jsme měli možnost získávat zpětnou vazbu o účinnosti krému a technologických postupů aplikací, což většina výrobců nemá. Tím jsme postupně získávali jistotu správnosti např. našeho návodu pro aplikaci, technických údajů, našich tvrzení a správnosti nastavených parametrů při výrobě.
V kombinaci vysoce kvalitního silanového krému AquaStop Cream® pro injektáž zdiva a technologického postupu pro náš systém, můžeme s jistotou tvrdit, že krémová injektáž zdiva vzhledem k specifickým vlastnostem injektážního krému AquaStop Cream® se stala vysoce účinnou a spolehlivou metodou v širokém spektru používaných zdicích materiálů s nízkým ale i s maximálním procentuálním zavlhnutím, s malou i vysokou porézností zdiva  a v neposlední řadě i stupněm zasolení.
Po více jak 10ti leté výrobě a distribuci se stal náš Systém AquaStop Cream® nejpoužívanější  metodou na českém a slovenském trhu. Je to především z důvodu dosahovaných výsledků a službami, které našim zákazníkům poskytujeme. Také garantujeme stále nejnižší cenu v ČR a SR a vysokou kvalitu injektážního krému. Jak je to možné? Zaprvé máme největší odbyt v Evropě a zadruhé náš výrobek jednoduše nepředržujeme. Evidujeme již přes 80 tis. našich spokojených koncových odběratelů. V tomto čísle nejsou započítány stavební firmy, jelikož počty jimi odvlhčených domů s požitím našich výrobků nelze objektivně přičítat. Celkový odhad staveb, kde se provedla krémová injektáž Systémem AquaStop Cream® ,pro zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti, je okolo 100 tisíce staveb.

injektážní krém

Technický popis:

AquaStop Cream® je silanový krém na čistě vodní bázi určený pro sanaci vlhkého zdiva a základů. Po vniknutí do zdiva reagují účinné složky výrobku s okolním vlhkým prostředím a přímo ve zdivu vzniká hydrofobní polymerní silikonová pryskyřice, která již není dále rozpustná ani dispergovatelná ve vodě a naopak vodu odpuzuje. Vzniklá polymerní pryskyřice vytváří trvalou clonu, která brání dalšímu pronikání vlhkosti v kapalné formě. Transport kapalné vody v kapilárním systému zdiva je tak přerušen, čímž dochází k vysychání zdiva nad hydrofobní clonou vytvořenou injektáží. Materiál zdiva si zachová původní fyzikálně-mechanické parametry.
AquaStop Cream® obsahuje účinné složky ve vysoké koncentraci, neobsahuje žádná organická rozpouštědla a díky tomu je velmi účinný.
AquaStop Cream® lze aplikovat do zdiva injektážní pumpou s trubičkovými nástavci anebo aplikační pistolí s trubičkovými nástavci. U tubového balení není potřeba žádného aplikačního zařízení.

Výhody:

AquaStop Cream®

 • Účinný i při vysoké 95% vlhkosti zdiva
 • Účinnější forma než kapalné injektáže
 • Vynikající stabilita a dlouhodobá účinnost vytvořené horizontální linie/bariéry, ale i ve vertikálních a jiných zakřivení (kaskádovité, obloukové a nepravidelné křivky provedení).
 •  Po ukončeném chemickém procesu ve zdivu garance životnosti min. 30 let
 • Bez organických rozpouštědel (VOC)
 • Křemíková báze chemicky i fyzikálně slučitelná s ošetřovaným prostředím
 • Rychlá, čistá a jednoduchá aplikace
 • Aplikace tlakovou i beztlakovou metodou
 • Minimální množství odpadu při použití
 • Zdravotně nezávadný, nezatěžuje životní prostředí
AquaStop Cream® krémovou injektáž lze použít v páleném i nepáleném cihelném zdivu, ve všech typech plných i dutých cihel, tvárnic a ve smíšeném a kamenném zdivu i ve zdivu s určitým podílem nesavého kamenného materiálu.
AquaStop Cream® je vysoce účinný ve všech dalších savých i méně savých průmyslově vyráběných, ale i přírodních stavebních materiálech.

Aplikace:

AquaStop Cream® je možné aplikovat tlakovým i beztlakým způsobem. Pro tlakovou injektáž se používá námi dodávaná profesionální injektážní pumpa s aplikačním příslušenstvím; celý komplet je také možné na požádání zapůjčit. Beztlaková injektáž se provádí speciální aplikační pistolí s trubičkovými nástavci.
Injektážní otvory se plní zasunutím aplikační trubičky do maximální hloubky vrtu a dbáme na to, aby se při zpětném postupném vytahování trubičkového plnidla obsah vrtu maximálně vyplňoval injektážním krémem.

Příprava konstrukce:

Je nezbytné zjistit příčiny vlhnutí zdiva a předem odstranit případné zdroje a havarijní úniky tlakové vody z netěsných rozvodů vody, odpadů, okapových svodů apod. Krémová hydrofobní injektáž je účinná proti vzlínající vlhkosti a nikoliv proti proudící a tlakové vodě.
Nutným krokem je určení druhu zdiva (cihelné, smíšené, jiné), jeho tloušťky a homogenity (dutiny, mezery apod.). Podle těchto hodnot se stanoví pracovní postup pro injektáž a případná další opatření (např. vertikální izolace).
Při injektáži AquaStop Cream® ve stabilní krémovité konzistenci není nutno předem vyplňovat dutiny v tvarovkách (Porotherm apod.) nebo kaverny ve zdivu cementovou suspenzí, tak jako je tomu u kapalných injektážních přípravků.
Před zahájením injektážních prací je ideální provést osekání omítek po obou stranách zdiva (v případě nenávratné degradace omítek je to nezbytné), a to až cca 50 cm nad hranici zavlhlého povrchu.

Injektážní vrty:

Doporučený průměr vrtů pro injektáže je 14 mm, vrty provádíme do zvolené maltové spáry v osových vzdálenostech, v roztečích mezi vrty po 100 mm. Hloubka vrtů pro příslušnou tloušťku zdiva je uvedena v tabulce v části Technické informace. Pro ostatní tloušťky platí, že doporučená hloubka vrtu je max. o 40 mm menší než tloušťka zdiva.
Vrtání otvorů do zdiva se provádí ve vodorovné rovině (tj. kolmo na svislou rovinu zdiva), přímo ve zvolené maltové spáře co nejblíže k podlaze (u zdiva s průběžnou spárou). U kamenného a smíšeného zdiva vrtáme otvory rovněž ve vodorovné rovině, tj. kolmo na svislou rovinu. Výjimku tvoří stěna s nestejnou úrovní podlah na jedné a na druhé straně, kde z výškových důvodů je nutné vrtat otvory v mírném sklonu (toto je přípustné u smíšeného zdiva, kde není průběžná spára), avšak v max. 15° sklonu od vodorovné roviny zdiva. Větší sklon vrtů již nedoporučujeme. U zdiva s průběžnou spárou je jakýkoliv náklon vrtů nevhodný. Linie vyvrtaných otvorů by měla být nejvýše 100 mm nad úrovní vnitřní podlahy nebo nad úrovní venkovní pochozí plochy.
AquaStop Cream® je dodáván pro injektáž již v koncentraci přímo připravené k použití
Injektážní krém se naplní do zásobníku tlakového zařízení nebo do tubusu beztlakové aplikační pistole.
U obou způsobů aplikace na začátku zasuneme trubkový nástavec až na dno vrtu a pomalu začneme vyplňovat celou délku vrtu krémem. Během plnění pomalu vytahujeme trubkový nástavec z otvoru a dbáme na to, aby bylo do otvoru neustále vtlačováno dostatečné množství injektážního krému. Pro dosažení maximální účinnosti krémové injektáže AquaStop Cream® je nutné zajistit maximální vyplnění vrtů. Krémovou injektáž otvorů s použitím AquaStop Cream® lze provádět z vnitřní nebo venkovní strany zděné konstrukce, aniž by to mělo vliv na výslednou účinnost hydroizolační clony.
Po ukončení injektáže je vhodné uzavřít a zatěsnit otvory v líci stěny námi dodávanými zátkami, vyrobenými z extrudovaného polystyrénu, aby nedošlo k případným drobným možným výronům krému z ústí vrtů, případně použít k zacpání již prázdných vrtů maltu, anebo rychletuhnoucí cement. Nikdy nepoužívat k zatěsnění sádru.
Orientační spotřeba AquaStop Cream® pro injektáže je uvedena v Technickém listu v části Technické informace.
Pro informace a poradenství o nejvhodnějším použití a efektivním způsobu aplikace AquaStop Cream® kontaktujte prosím technické oddělení firmy TRUMF sanace s.r.o.

Opatření po injektáži

Staré, vlhké a znehodnocené omítky (zasolené, nepevné, popraskané atd.) je nutné odstranit, řádně očistit zdivo, proškrábat spáry zdiva do hloubky cca 20 mm a provést novou, nejlépe sanační omítku, s případnou podporou protisolného podnátěru.
Po aplikaci se zdivo injektované krémem AquaStop Cream®  doporučuje ponechat bez další povrchové úpravy po dobu min. 14 dnů, aby mohl nastartovat a probíhat proces účinného sycení zdiva v okolí vrtů hydrofobní emulzí uvolňovanou z injektážního krému. Hydrofobizující účinky AquaStop Cream® se začínají projevovat v konstrukci cca 30 minut po aplikaci a postupně se rozšiřují do celé hmoty dalších 2-6 týdnů v závislosti na poréznosti, teplotě a míře zavlhnutí zdiva.
Po úplném rozšíření injektážního krému z vrtů (dispergaci) dojde k plnému nasycení i nejmenších pórů zdiva a k postupnému vysychání konstrukce.

Doba zpracovatelnosti injektážního krému AquaStop Cream®:

U našeho výrobku garantujeme dobu zpracovatelnosti min. 12  měsíců, a to i po otevření balení či částečného odebrání obsahu z balení, a opětovného skladování.  Po tuto dobu garantujeme, že injektážní krém nezmění své původní výrobní vlastnosti.

Čištění a údržba zařízení:

Veškeré aplikační nástroje a vybavení je potřeba po aplikaci vypláchnout a umýt vlažnou vodou, případně s použitím saponátů.

Ochrana zdraví a bezpečnost při práci:

Výrobek a jeho výroba podléhá stálé kontrole kvality podle systému řízení výrobce. Na výrobek byl vydán certifikát č. 204/C5/2016/010-036489, vydaný Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s. p., AO 204.

Výrobek není podle nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 klasifikován jako nebezpečný.

 • Při práci je nutno chránit oči, pokožku a oděv před potřísněním
 • Použijte ochranný oděv, obuv a rukavice, a ochranné brýle
 • Při zasažení očí nebo pokožky ihned vypláchněte proudem čisté vody, případně vyhledejte lékaře, pokud potíže přetrvávají
 • Při náhodném požití nevyvolávejte zvracení, ale vyhledejte lékařskou pomoc

Další informace jsou uvedeny v Bezpečnostním listu.

Balení:

 • 310 ml. v kartušovém balení
 • 500 ml. v tubovém balení
 • 500 ml. v salámovém balení
 • 1 litr v kbelíkovém balení
 • 5 litrů v kbelíkovém balení
 • 10 litrů v kbelíkovém balení
 • 30 litrů  v kbelíkovém balení
 • 60 litrů barel

Systém AquaStop Cream – Generální partner vědeckého festivalu týdne AKADEMIE VĚD pro rok 2021 a rok 2022

Evidujeme tento počet internet. objednávek z ČR, SR i jiných států EU. Nejsou započteny osob. odběry, tel. objednávky a odběry distributorů EU


Z každé objednávky ukládáme část finančních prostředků na sociální projekty.
Na účet již bylo připsáno:
582.700 Kč
>>informace zde<<
Současný stav účtu je:
46.098 Kč

Kalkulačka pro výpočet spotřeby injektážního krému a jeho ceny na Váš rozsah prací

ŘEZ DOMU PRO DOPLNĚNÍ HYDROIZOLACÍ K TRVALÉMU ODVLHČENÍ SPODNÍ STAVBY

schema pouziti produktu

Ukázka účinnosti systému AQUASTOP CREAM v extrémních podmínkách

Naše sociální sítě

Vystavovali jsme na stavebním veletrhu ForArch v roce 2013 a 2016

Veškeré údaje, zejména texty a fotografie uvedené na těchto webových stránkách jsou výtvorem a vlastnictvím společnosti TRUMF sanace s.r.o., představují její know-how a jako takové požívají ochrany rovněž podle autorských předpisů upravujících duševní vlastnictví.

KONTAKT - PROVOZOVNA

Dvorská 1163/2, Praha – západ
252 19 Rudná u Prahy

+420 235 312 000
+420 606 187 916

KONTAKT - SÍDLO

Blatnická 14/3,
Praha 5
IČO: 24271268
DIČ: CZ24271268