KRÉMOVÁ INJEKTÁŽ ZDIVA
SVÉPOMOCÍ

AquaStop Cream® je injektážní krém (také nazývaný pasta či gel) na silanové bázi s minimální 80% koncentrací aktivní látky silan /siloxanu v obsahu a je určený pro injektáž vlhkého zdiva k zamezení příčiny kapilárně vzlínající vlhkosti. Zbývající 20% obsah injektážní emulze se odlišuje od podobných výrobků tím, že obsahuje aktivační přísady, které umožňují ještě snazší a účinnější pronikání aktivní látky do pórů a i těch nejjemnějších kapilár v okolí vrtů zdiva. Vzhledem k těmto vlastnostem snadno proniká hluboko do veškerých minerálních zdicích materiálů a tak vzniká trvalá bariéra pro zamezení vlhkosti.
Krémová injektáž Systémem AquaStop Cream® svým relativně pomalým, avšak jistým a rovnoměrným kruhovým, respektive válcovým šířením nasycuje všechny savé i méně savé průmyslově vyráběné a přírodní zdicí materiály – pokud se dodržuje doporučené vodorovné vrtání, tj. vrtů kolmo zhotovených na svislou rovinu zdiva). Silanový krém se ve vlhkém zdicím materiálu postupně rozpouští, dochází k jeho snadné penetrační prostupnosti (disperguje) a tím, že je slučitelný s obsahem vlhkosti ve zdivu, snadno proniká do pórů a i těch nejjemnějších kapilár injektovaných zdicích materiálů. Tuto vlastnost nasycování okolí vrtů stavebních materiálů nemá žádná injektážní hmota, ani ji nelze nahradit jakoukoli aplikací a tím lze s jistotou tvrdit, že krémová injektáž Systémem AquaStop Cream® ve své kategorii, tj. zhotovení hydroizolační clony (bariéry) ve zdivu pro zamezení vzlínající vlhkosti, nemá účinnějšího zástupce.
Námi vyráběný silanový emulzní krém AquaStop Cream® je distribuovaný v ČR a SR, ale je i odebíraný odběrateli z dalších členských států EUAquaStop Cream® splňuje všechny požadavky nejmodernější technologie výroby, která každoročně podléhá státnímu dohledu výroby dle platných norem a předpisů ČR a EU, každé tři roky prochází důkladnou prověrkou (státní zkušebnou) námi deklarovaných vlastností pro udělení Certifikace. Dlouhodobým a dennodenním aplikováním injektážního krému AquaStop Cream® naší společností (naše realizační dceřiná firma vysušila více jak 1 000 staveb naším systémem) jsme měli možnost získávat zpětnou vazbu o účinnosti krému a technologických postupů aplikací, což většina výrobců nemá. Tím jsme postupně získávali jistotu správnosti např. našeho návodu pro aplikaci, technických údajů a našich tvrzení.
V kombinaci vysoce kvalitního silanového krémuAquaStop Cream® pro injektáž zdiva a technologického postupu pro náš systém, můžeme s jistotou tvrdit, že krémová injektáž zdiva vzhledem k specifickým vlastnostem injektážního krému AquaStop Cream® se stala vysoce účinnou a spolehlivou metodou v širokém spektru používaných zdících materiálů s nízkým ale i s maximálním procentuálním zavlhnutím, s malou i vysokou porézností zdiva  a v neposlední řadě i stupněm zasolení.
Po více jak 10ti leté výrobě a distribuci se stal náš Systém AquaStop Cream® nejpoužívanější  metodou na českém a slovenském trhu. Je to především z důvodu dosahovaných výsledků a službami, které našim zákazníkům poskytujeme. Evidujeme již okolo 25 tis. našich spokojených odběratelů.

Technický popis:

AquaStop Cream® je silanový krém na čistě vodní bázi určený pro sanaci vlhkého zdiva a základů. Po vniknutí do zdiva reagují účinné složky výrobku s okolním vlhkým prostředím a přímo ve zdivu vzniká hydrofobní polymerní silikonová pryskyřice, která již není dále rozpustná ani dispergovatelná ve vodě a naopak vodu odpuzuje. Vzniklá polymerní pryskyřice vytváří trvalou clonu, která brání dalšímu pronikání vlhkosti v kapalné formě. Transport kapalné vody v kapilárním systému zdiva je tak přerušen, čímž dochází k vysychání zdiva nad hydrofobní clonou vytvořenou injektáží. Materiál zdiva si zachová původní fyzikálně-mechanické parametry.
AquaStop Cream® obsahuje účinné složky ve vysoké koncentraci, neobsahuje žádná organická rozpouštědla a díky tomu je velmi účinný.
AquaStop Cream® lze aplikovat do zdiva injektážní pumpou s trubičkovými nástavci anebo aplikační pistolí s trubičkovými nástavci. U tubového balení není potřeba žádného aplikačního zařízení.

Výhody:

AquaStop Cream®
 • Účinný i při vysoké 95% vlhkosti zdiva
 • Účinnější forma než kapalné injektáže
 • Vynikající stabilita a dlouhodobá účinnost vytvořené horizontální hydrofobní clony
 • Bez organických rozpouštědel (VOC)
 • Křemíková báze chemicky i fyzikálně slučitelná s ošetřovaným prostředím
 • Rychlá, čistá a jednoduchá aplikace
 • Aplikace tlakovou i beztlakovou metodou
 • Minimální množství odpadu při použití
 • Zdravotně nezávadný, nezatěžuje životní prostředí

Výhody:

AquaStop Cream® krémovou injektáž lze použít v páleném i nepáleném cihelném zdivu, ve všech typech plných i dutých cihel, tvárnic a ve smíšeném zdivu i ve zdivu s určitým podílem nesavého kamenného materiálu.
AquaStop Cream® je vysoce účinný ve všech dalších savých i méně savých průmyslově vyráběných, ale i přírodních stavebních materiálech.

Aplikace:

AquaStop Cream® je možné aplikovat tlakovým i beztlakým způsobem. Pro tlakovou injektáž se používá námi dodávaná profesionální injektážní pumpa s aplikačním příslušenstvím; celý komplet je možné na požádání zapůjčit. Beztlaková injektáž se provádí speciální aplikační pistolí s trubičkovými nástavci.
Injektážní otvory se plní zasunutím aplikační trubičky do maximální hloubky vrtu a dbáme na to, aby při zpětném postupném vytahování trubičkového plnidla se obsah vrtu maximálně vyplňoval injektážním krémem.

Příprava konstrukce:

Nezbytné je zjistit příčiny vlhnutí zdiva a předem odstranit případné zdroje a havarijní úniky tlakové vody z netěsných rozvodů vody, odpadů, okapových svodů apod. Krémová hydrofobní injektáž je účinná proti vzlínající vlhkosti a nikoliv proti proudící a tlakové vodě.
Nutným krokem je určení druhu zdiva (cihelné, smíšené, jiné), jeho tloušťky a homogenity (dutiny, mezery apod.). Podle těchto hodnot se stanoví pracovní postup pro injektáž a případná další opatření (např. vertikální izolace).
Při injektáži AquaStop Cream® ve stabilní krémovité konzistenci není nutno předem vyplňovat dutiny v tvarovkách (Porotherm apod.) nebo kaverny ve zdivu cementovou suspenzí, tak jako je tomu u kapalných injektážních přípravků.
Před zahájením injektážních prací je ideální provést osekání omítek po obou stranách zdiva (v případě nenávratné degradace omítek je to nezbytné), a to až cca 50 cm nad hranici zavlhlého povrchu.

Injektážní vrty:

Doporučený průměr vrtů pro injektáže je 14 mm, vrty provádíme do zvolené maltové spáry v osových vzdálenostech, v roztečích mezi vrty, po 100 mm. Hloubka vrtů pro příslušnou tloušťku zdiva je uvedena v tabulce v části Technické informace. Pro ostatní tloušťky platí, že doporučená hloubka vrtu je max. o 40 mm menší než tloušťka zdiva.
Vrtání otvorů do zdiva se provádí ve vodorovné rovině (tj. kolmo na svislou rovinu zdiva), přímo ve zvolené maltové spáře co nejblíže k podlaze (u zdiva s průběžnou spárou). U smíšeného zdiva vrtáme otvory rovněž ve vodorovné rovině. Výjimku tvoří stěna s nestejnou úrovní podlah na jedné a na druhé straně, kde z výškových důvodů je nutné vrtat otvory v mírném sklonu (toto je přípustné u smíšeného zdiva, kde není průběžná spára), avšak v max. 15° sklonu od vodorovné roviny zdiva. Větší sklon vrtů již nedoporučujeme. U zdiva s průběžnou spárou je jakýkoliv náklon vrtů nevhodný. Linie vyvrtaných otvorů by měla být nejvýše 100 mm nad úrovní vnitřní podlahy nebo nad úrovní venkovní pochozí plochy.
AquaStop Cream® je dodáván pro injektáž již v koncentraci přímo připravené k použití
Injektážní krém se naplní do zásobníku tlakového zařízení nebo do tubusu beztlakové aplikační pistole.
U obou způsobů aplikace na začátku zasuneme trubkový nástavec až na dno vrtu a pomalu začneme vyplňovat celou délku vrtu krémem. Během plnění pomalu vytahujeme trubkový nástavec z otvoru a dbáme na to, aby bylo do otvoru neustále vtlačováno dostatečné množství injektážního krému. Pro dosažení maximální účinnosti krémové injektáže AquaStop Cream® je nutné zajistit maximální vyplnění vrtů. Krémovou injektáž otvorů s použitím AquaStop Cream® lze provádět z vnitřní nebo venkovní strany zděné konstrukce, aniž by to mělo vliv na výslednou účinnost hydroizolační clony.
Po ukončení injektáže je vhodné uzavřít a zatěsnit otvory v líci stěny námi dodávanými zátkami, vyrobenými z extrudovaného polystyrénu, aby nedošlo k případným drobným možným výronům krému z ústí vrtů, případně použít k zatěsnění rychletuhnoucí cement nebo maltu. Nepoužívat k zatěsnění sádru. Není nutno zaplnit celé vrty cementovou maltou.
Orientační spotřeba AquaStop Cream® pro injektáže je uvedena v Technickém listu v části Technické informace.
Pro informace a poradenství o nejvhodnějším použití a efektivním způsobu aplikace AquaStop Cream® kontaktujte prosím technické oddělení firmy TRUMF sanace s.r.o.

Opatření po injektáži

Staré, vlhké a znehodnocené omítky (zasolené, nepevné, popraskané atd.) je nutné odstranit, řádně očistit zdivo, proškrábat spáry zdiva do hloubky cca 20 mm a provést novou, nejlépe sanační omítku, s případnou podporou protisolného podnátěru.
Po aplikaci se zdivo injektované krémem AquaStop Cream®  doporučuje ponechat bez další povrchové úpravy po dobu min. 14 dnů, aby mohl nastartovat a probíhat proces účinného sycení zdiva v okolí vrtů hydrofobní emulzí uvolňovanou z injektážního krému. Hydrofobizující účinky AquaStop Cream® se začínají projevovat v konstrukci cca 30 minut po aplikaci a postupně se rozšiřují do celé hmoty dalších 2-6 týdnů v závislosti na poréznosti, teplotě a míře zavlhnutí zdiva.</ br> Po úplném rozpuštění injektážního krému z vrtů dojde k plnému nasycení i nejmenších pórů zdiva a k postupnému vysychání konstrukce.

Čištění a údržba zařízení:

Veškeré aplikační nástroje a vybavení je nutno ihned po aplikaci vypláchnout a umýt teplou vodou, případně s použitím saponátů.
Výrobek a jeho výroba podléhá stále kontrole kvality podle systému řízení výrobce. Na výrobek byl vydán certifikát č. 204/C5/2016/010-036489, vydaný Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s. p., AO 204.

Ochrana zdraví a bezpečnost při práci:

Výrobek není podle nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 klasifikován jako nebezpečný.
 • Při práci je nutno chránit oči, pokožku a oděv před potřísněním
 • Použijte ochranný oděv, obuv a rukavice a ochranné brýle
 • Při zasažení očí nebo pokožky ihned vypláchněte proudem čisté vody, vyhledejte lékaře, pokud potíže přetrvávají
 • Při náhodném požití nevyvolávejte zvracení, ale vyhledejte lékařskou pomoc
Další informace jsou uvedeny v Bezpečnostním listu.

Balení:

 • 580 ml. v balení tuba
 • 600 ml. v salámovém balení
 • 1 litr v kbelíkovém balení
 • 5 litrů v kbelíkovém balení
 • 10 litrů v kbelíkovém balení
 • 30 litrů  v kbelíkovém balení

Nákupní košík

K dnešnímu dni evidujeme tento počet objednávek AquaStop Cream svépomocí z ČR SR a jiných států EU


Z každé objednávky ukládáme 10 Kč na sociální projekty.
Na účet již bylo připsáno:
314.550 Kč
>>informace zde<<
Současný stav účtu je:
49.713 Kč

VEŠKERÝ SORTIMENT VŽDY SKLADEM – DOVEZEME NA VAŠI ADRESU DO 24 HOD.

pro-rychly-nakup

Instruktážní a animační videa pro odvlhčení zdiva

 • Animační video AquaStop Cream®

  Animační video AquaStop Cream®

 • Časosběrné video AquaStop Cream®

  Časosběrné video AquaStop Cream®

 • ČT - jednatel v pořadu Polopatě 2018

  ČT - jednatel v pořadu Polopatě 2018

 • TV Prima - Receptář

  TV Prima - Receptář

 • ČT - pořad Polopatě 2020

  ČT - pořad Polopatě 2020

 • Co se děje ve zdivu

  Co se děje ve zdivu

 • Polyuretanová injektáž pro zatěsnění průniku tlakové vody

  Polyuretanová injektáž pro zatěsnění průniku tlakové vody

 • Sanační omítka svépomocí

  Sanační omítka svépomocí

 • Rubová gelová injektáž

  Rubová gelová injektáž

Kalkulačka pro výpočet spotřeby injektážního krému a jeho ceny na Váš rozsah prací

kalkulacka spotreby aquastopcream

Vodorovné řezy pro bezchybné navrtáníÍ OBVODOVÉHO ZDIVA

ŘEZ DOMU PRO DOPLNĚNÍ HYDROIZOLACÍ K TRVALÉMU ODVLHČENÍ

schema pouziti produktu

Podívejte se, jak se obsluhují námi dodávaná aplikační zařízení

videoukazky injektaze

Ukázka účinnosti systému AQUASTOP CREAM v extrémních podmínkách

ëxperiment injektáž

Prohlédněte si sídlo a provozovnu naší společnosti

Navštivte sídlo a provozovnu naší společnosti

galerie

Náš firemní Facebook

Vystavovali jsme na stavebním veletrhu ForArch v roce 2013 a 2016

Spolehlivá firma

Veškeré údaje, zejména texty a fotografie uvedené na těchto webových stránkách jsou výtvorem a vlastnictvím společnosti TRUMF sanace s.r.o., představují její know-how a jako takové požívají ochrany rovněž podle autorských předpisů upravujících duševní vlastnictví.

KONTAKT - PROVOZOVNA

Dvorská 1163/2, Praha – západ
252 19 Rudná u Prahy

+420 235 312 000
+420 606 187 916

KONTAKT - SÍDLO

Blatnická 14/3,
Praha 5
IČO: 24271268
DIČ: CZ24271268

+420 731 565 565
+420 602 282 982