KRÉMOVÁ INJEKTÁŽ ZDIVA
SVÉPOMOCÍ

AquaStop Cream® je injektážní krém (také nazývaný pasta či gel) na silanové bázi s maximální možnou 80%ní koncentrací aktivní látky silan /siloxanu v obsahu a je určený pro injektáž vlhkého zdiva k zamezení příčiny kapilárně vzlínající vlhkosti. Zbývající 20% obsah injektážní emulze se odlišuje od podobných výrobků tím, že obsahuje aktivační přísady, které umožňují ještě snazší a účinnější pronikání aktivní látky do pórů a i těch nejjemnějších kapilár v okolí vrtů zdiva. Vzhledem k těmto vlastnostem  snadno proniká hluboko do veškerých minerálních zdicích materiálů a tak vzniká trvalá bariéra pro zamezení vlhkosti.

Krémová injektáž Systémem AquaStop Cream® svým relativně pomalým, avšak jistým a rovnoměrným (v případě nenakloněných vrtů, tj. vrtů kolmo zhotovených na svislou rovinu zdiva) kruhovým, respektive válcovým šířením nasycuje všechny savé i méně savé průmyslově vyráběné a přírodní zdicí materiály. Silanový krém se ve vlhkém zdicím materiálu postupně rozpouští, dochází k jeho snadné penetrační prostupnosti (disperguje) a tím, že je slučitelný s obsahem vlhkosti ve zdivu,  snadno proniká do pórů a i těch nejjemnějších kapilár injektovaných zdicích materiálů. Tuto vlastnost nasycování okolí vrtů stavebních materiálů nemá žádná injektážní hmota, ani ji nelze nahradit jakoukoli aplikací a tím lze s jistotou tvrdit, že krémová injektáž Systémem AquaStop Cream® ve své kategorii, tj. zhotovení hydroizolační clony ( bariéry) ve zdivu pro zamezení vzlínající vlhkosti, nemá účinnějšího zástupce. Námi vyráběný silanový emulzní krém AquaStop Cream® je distribuovaný v ČR a SR, ale je i odebíraný odběrateli z dalších členských států EU. AquaStop Cream® splňuje všechny požadavky nejmodernější technologie výroby, která každoročně podléhá státnímu dohledu výroby dle platných norem a předpisů ČR a EU, každé tři roky prochází důkladnou prověrkou (státní zkušebnou) námi deklarovaných vlastností pro udělení Certifikace. Dlouhodobým a dennodenním aplikováním injektážního krému AquaStop Cream® naší společností (naše aplikační oddělení vysušilo více jak 1tis. staveb naším systémem) jsme měli možnost získávat zpětnou vazbu o účinnosti krému a technologických postupů aplikací, což většina výrobců nemá. Tím jsme postupně získávali jistotu správnosti např. našeho návodu pro aplikaci, technických údajů a našich tvrzení. V kombinaci vysoce kvalitního silanového krému AquaStop Cream® pro injektáž zdiva a technologického postupu pro náš systém, můžeme s jistotou tvrdit, že krémová injektáž zdiva vzhledem k specifickým vlastnostem injektážního krému AquaStop Cream® se stala vysoce účinnou a spolehlivou metodou v širokém spektru používaných zdících materiálů s nízkým ale i s maximálním procentuálním zavlhnutím, s malou i vysokou porézností zdiva  a v neposlední řadě i stupněm zasolení. Po více jak 10ti leté výrobě a distribuci se stal náš Systémem AquaStop Cream® nejpoužívanější  metodou na českém a slovenském trhu. Je to především z důvodu dosahovaných výsledků a službami, které našim zákazníkům poskytuje. Evidujeme již okolo 25 tis. našich spokojených odběratelů. 

Technický popis:

AquaStop Cream® je silanový krém na čistě vodní bázi určený pro sanaci vlhkého zdiva a základů. Po vniknutí do zdiva reagují účinné složky výrobku s okolním vlhkým prostředím a přímo ve zdivu vzniká hydrofobní polymerní silikonová pryskyřice, která již není dále rozpustná ani dispergovatelná ve vodě a naopak vodu odpuzuje. Vzniklá polymerní pryskyřice vytváří trvalou clonu, která brání dalšímu pronikání vlhkosti v kapalné formě. Transport kapalné vody v kapilárním systému zdiva je tak přerušen, čímž dochází k vysychání zdiva nad hydrofobní clonou vytvořenou injektáží. Materiál zdiva si zachová původní fyzikálně-mechanické parametry. 

AquaStop Cream® obsahuje účinné složky ve vysoké koncentraci, neobsahuje žádná organická rozpouštědla a díky tomu je velmi účinný.

AquaStop Cream®  lze aplikovat do zdiva injektážní pumpou s trubičkovými nástavci anebo aplikační pistolí s trubičkovými nástavci. U tubového balení není potřeba žádného aplikačního zařízení. 

Výhody:

AquaStop Cream®  

 • Účinný i při vysoké 95% vlhkosti zdiva
 • Účinnější forma než kapalné injektáže
 • Vynikající stabilita a dlouhodobá účinnost vytvořené horizontální hydrofobní clony
 • Bez organických rozpouštědel (VOC)
 • Křemíková báze chemicky i fyzikálně slučitelná s ošetřovaným prostředím
 • Rychlá, čistá a jednoduchá aplikace
 • Aplikace tlakovou i beztlakovou metodou
 • Minimální množství odpadu při použití
 • Zdravotně nezávadný, nezatěžuje životní prostředí

Použití:

AquaStop Cream®  krémovou injektáž lze použít v páleném i nepáleném cihelném zdivu, ve všech typů plných i dutých cihel, tvárnic a ve smíšeném zdivu i ve zdivu s určitým podílem nesavého kamenného materiálu.

AquaStop Cream®   je vysoce účinný ve všech dalších savých i méně savých průmyslově vyráběných, ale i přírodních stavebních materiálech.

Aplikace:

AquaStop Cream®  je možné aplikovat tlakovým i beztlakým způsobem. Pro tlakovou injektáž se používá námi dodávaná profesionální injektážní pumpa s aplikačním příslušenstvím; celý komplet je možné na požádání zapůjčit. Beztlaková injektáž se provádí speciální aplikační pistolí s trubičkovými nástavci.

Injektážní otvory se plní zasunutím aplikační trubičky do maximální hloubky vrtu a dbáme na to, aby při zpětném postupném vytahování trubičkového plnidla se obsah vrtu maximálně vyplňoval injektážním krémem.

Příprava konstrukce:

Nezbytné je zjistit příčiny vlhnutí zdiva a předem odstranit případné zdroje a havarijní úniky tlakové vody z netěsných rozvodů vody, odpadů, okapových svodů apod. Krémová hydrofobní injektáž je účinná proti vzlínající vlhkosti a nikoliv proti proudící a tlakové vodě.

Nutným krokem je určení druhu zdiva (cihelné, smíšené, jiné), jeho tloušťky a homogenity (dutiny, mezery apod.). Podle těchto hodnot se stanoví pracovní postup pro injektáž a případná další opatření (např. vertikální izolace).

Při injektáži AquaStop Cream® ve stabilní krémovité konzistenci není nutno předem vyplňovat dutiny v tvarovkách (Porotherm apod.) nebo kaverny ve zdivu cementovou suspenzí, tak jako je tomu u kapalných injektážních přípravků. 

Před zahájením injektážních prací je ideální provést osekání omítek po obou stranách zdiva (v případě nenávratné degradace omítek je to nezbytné), a to až cca 50 cm nad hranici zavlhlého povrchu.

Injektážní vrty:  

Doporučený průměr vrtů pro injektáže je 14 mm, vrty provádíme do zvolené maltové spáry v osových vzdálenostech, v roztečích mezi vrty, po 100 mm. Hloubka vrtů pro příslušnou tloušťku zdiva je uvedena v tabulce v části Technické informace. Pro ostatní tloušťky platí, že doporučená hloubka vrtu je max. o 40 mm menší než tloušťka zdiva.

Vrtání otvorů do zdiva se provádí ve vodorovné rovině (tj. kolmo na svislou rovinu zdiva), přímo ve zvolené maltové spáře co nejblíže k podlaze (u zdiva s průběžnou spárou). U smíšeného zdiva vrtáme otvory rovněž ve vodorovné rovině. Výjimku tvoří stěna s nestejnou úrovní podlah na jedné a na druhé straně, kde z výškových důvodů je nutné vrtat otvory v mírném sklonu (toto je přípustné u smíšeného zdiva, kde není průběžná spára), avšak v max. 15° sklonu od vodorovné roviny zdiva. Větší sklon vrtů již nedoporučujeme. U zdiva s průběžnou spárou je jakýkoliv náklon vrtů nevhodný. Linie vyvrtaných otvorů by měla být nejvýše 100 mm nad úrovní vnitřní podlahy nebo nad úrovní venkovní pochozí plochy. 

AquaStop Cream®  je dodáván pro injektáž již v koncentraci přímo připravenou k použití

Injektážní krém se naplní do zásobníku tlakového zařízení nebo do tubusu beztlakové aplikační pistole.

U obou způsobů aplikace na začátku zasuneme trubkový nástavec až na dno vrtu a pomalu začneme vyplňovat celou délku vrtu krémem. Během plnění pomalu vytahujeme trubkový nástavec z otvoru a dbáme na to, aby bylo do otvoru neustále vtlačováno dostatečné množství injektážního krému. Pro dosažení maximální účinnosti krémové injektáže AquaStop Cream® je nutné zajistit maximální vyplnění vrtů. Krémovou injektáž otvorů s použitím AquaStop Cream®  lze provádět z vnitřní nebo venkovní strany zděné konstrukce, aniž by to mělo vliv na výslednou účinnost hydroizolační clony.
Po ukončení injektáže je vhodné uzavřít a zatěsnit otvory v líci stěny námi dodávanou zátkou, vyrobenou z extrudovaného polystyrénu, aby nedošlo k případným drobným, možným výronům krému z ústí vrtů, případně použít k zatěsnění rychletuhnoucí cement nebo maltu. Nepoužívat k zatěsnění sádru. Není nutno zaplnit celé vrty cementovou maltou.

Orientační spotřeba AquaStop Cream®  pro injektáže je uvedena v Technickém listu v části Technické informace.

Pro informace a poradenství o nejvhodnějším použití a efektivním způsobu aplikace AquaStop Cream®  kontaktujte prosím technické oddělení firmy TRUMF sanace s.r.o.

Opatření po injektáži

Staré, vlhké a znehodnocené omítky (zasolené, nepevné, popraskané atd.) je nutné odstranit, řádně očistit zdivo, proškrábat spáry zdiva do hloubky cca 20 mm a provést novou, nejlépe sanační omítku s případnou podporou protisolného podnátěru.

Po aplikaci se zdivo injektované krémem AquaStop Cream®  doporučuje ponechat bez další povrchové úpravy po dobu min. 14 dnů, aby mohl nastartovat a probíhat proces účinného sycení zdiva v okolí vrtů hydrofobní emulzí uvolňovanou z injektážního krému.
Hydrofobizující účinky AquaStop Cream®   se začínají projevovat v konstrukci cca 30 minut po aplikaci a postupně se rozšiřují do celé hmoty dalších 2-6 týdnů v závislosti na poréznosti, teplotě a míry zavlhnutí zdiva.

Po úplném rozpuštění injektážního krému z vrtů dojde k plnému nasycení i nejmenších pórů zdiva a k postupnému vysychání konstrukce.

Čištění a údržba zařízení:

Veškeré aplikační nástroje a vybavení je nutno ihned po aplikaci vypláchnout a umýt teplou vodou, případně s použitím saponátů.

 

 

Výrobek a jeho výroba podléhá stále kontrole kvality podle systému řízení výrobce. Na výrobek byl vydán certifikát č. 204/C5/2016/010-036489, vydaný Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s. p., AO 204. 

Ochrana zdraví a bezpečnost při práci:

Výrobek není podle nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

klasifikován jako nebezpečný.

 • Při práci je nutno chránit oči, pokožku a oděv před potřísněním
 • Použijte ochranný oděv, obuv a rukavice a ochranné brýle
 • Při zasažení očí nebo pokožky ihned vypláchněte proudem čisté vody, vyhledejte lékaře, pokud potíže přetrvávají
 • Při náhodném požití nevyvolávejte zvracení, ale vyhledejte lékařskou pomoc

Další informace jsou uvedeny v Bezpečnostním listu.

Balení:

 • 580 ml. v balení tuba
 • 600 ml. v salámovém balení
 • 1 litr      v kbelíkovém balení
 • 5 litrů    v kbelíkovém balení
 • 10 litrů  v kbelíkovém balení
 • 30 litrů  v kbelíkovém balení

 

Nákupní košík

KOMPETNÍ SORTIMENT VŽDY SKLADEM – DORUČENÍ K VÁM DO DVOU DNŮ

pro-rychly-nakup

JAK SI SVÉPOMOCÍ NAMÍCHAT UNIKÁTNÍ OMÍTKU URČENOU PRO SANACE VLHKÉHO ZDIVA

video trumf sanace

Spočítejte si sami spotřebu injektážního krému včetně navrhovaného balení pro váš rozsah injektáže

kalkulacka spotreby aquastopcream

VODOROVNÉ ŘEZY PRO BEZCHYBNÉ NAVRTANÍ OBVODOVÉHO ZDIVA

Ukázky obsluhy injektážních zařízení

videoukazky injektaze

UKÁZKA účinnosti systému AQUASTOP CREAM v extrémních podmínkách

ucinnost aquastopcream

Zde si můžete prohlédnout sídlo a provozovnu naší společnosti

Zde si můžete prohlédnout sídlo a provozovnu naší společnosti

galerie

K DNEŠNÍMU DNI EVIDUJEME TENTO POČET INTERNETOVÝCH OBJEDNÁVEK – NEJSOU ZAPOČTENY OSOBNÍ ODBĚRY

14.169 objednávek
z každé objednávky ukládáme 10 Kč
Na účet již bylo připsáno:
141.690 Kč
>>informace zde<<
Současný stav účtu je:
16.369 Kč

Připojte se na náš Facebook

ForArch

Spolehlivá firma

Veškeré údaje, zejména texty a fotografie uvedené na těchto webových stránkách jsou výtvorem a vlastnictvím společnosti TRUMF sanace s.r.o., představují její know-how a jako takové požívají ochrany rovněž podle autorských předpisů upravujících duševní vlastnictví.

KONTAKT - PROVOZOVNA

Dvorská 1163/2, Praha – západ
252 19 Rudná u Prahy

+420 235 312 000
+420 606 187 916

KONTAKT - SÍDLO

Blatnická 14/3,
Praha 5
IČO: 24271268
DIČ: CZ24271268

+420 731 565 565
+420 602 282 982