Telefonní poradna
+420 731 565 565
Hodnocení
tel. poradny
Kalkulačka
spotřeby materiálu
Nákup po telefonu
+420 606 187 916
0
0

Dobrý den pane Schwarz, mám částečně podsklepenou nemovitost, izolace provedena klasicky IPOU na stěnách i podlaze, sklep je vyzděn cihlou. Od doby, kdy soused navýšil terén o 150cm, ubagroval svah za domem, mám terén do svahu/mám problémy s vlhnutím stěn sklepa, respektive s natékáním vody do sklepních částí domu. Na podlaze jsou položeny dlaždice, těmi jakoby vzlíná voda nahoru a podél zdí. Po odstranění vhlké omítky jsem zjistil, že v jedné části sklepa/rozdělěn na 3 místnosti/ voda nátéká skrz zdivo, žádný velký pramen přesto viditelně. Ještě bych snad uvedl, že do střední části sklepa se voda nikdy nedostala, přestože stěny byly vlhké i zde. Voda se do sklepa dostává při jakémkoliv větším dešti, případně tání sněhu. Vyřešila by nějaká injektáž můj problém nebo jakým způsobem tuto situaci vyřešit? Děkuji za odpověď, s pozdravem PUCHOLT Milan

 • Milan Pucholt stáří dotazu 6 roky dní
 • last edited 6 roky dní
 • You must to post comments
0
0
Dobrý den pane Pucholte. Pokud jsem dobře porozuměl, máte problém pouze ze sklepními prostorami, respektive toto chcete řešit. Tím, že se změnila výška terénu okolo Vašeho domu (předpokládám v místě podsklepené části domu) zásahem Vašeho souseda, tak to velmi pravděpodobně mělo značný vliv na zhoršení stavu zavlhání a dokonce natékání tlakové vody do Vašich sklepních prostor. Jak postupovat? Já bych Vám doporučil odkopat tu stranu domu až na základovou spáru, či základovou desku (tj. pod úroveň podlahy sklepa) a zhotovit dokonalé drenážní těleso s gravitačním vyspádováním s vhodným zaústěním odtoku, tzn: odkopání domu (odvedení vody střádající se u paty domu a pod domem) a součastně zhotovit svislou rubovou hydroizolaci podúrovňového obvodového zdiva (pro zamezení pronikání vlhkosti z přilehlého terénu do podúrovňového zdiva), případně zhotovit krémovou injektáž zdiva u podlahy suterénních prostor jak u zdiva obvodového tak vnitřního a to z důvodu, že odkopem a následnou svislou plošnou hydroizolací se samozřejmě pod dům nedostanete (ani nesmíte). Krémová injektáž zamezí kapilární vzlínající vlhkosti prostupující z podzákladí domu do zdiva. Samozřejmě můžete postupovat v etapách jelikož jednotlivé sanační práce se doplňují, ale zhotovené jednotlivé sanační kroky v určitém pořadí s pauzami se navzájem neznehodnocují. Ale přece jen vzhledem k tomu, že máte problém s tlakovou vodou, přecejen bych začal s odvodněním, tj. drenáží (pakliže to technicky lze provést). U tohoto odvodnění musíte provést logicky nejprve odkop a pak by byla škoda, pakliže nemáte plně funkční rubovou svislou podúrovňovou hydroizolaci, nezhotovit i tu novou svislou izolaci. Injektáž proti vzlínající vlhkosti se může zhotovit kdykoliv, až uvidíte do jaké míry je potřeba tuto vodorovnou dodatečnou hydroizolaci ve zdivu zhotovit.
Odkopání domů okolo obvodového zdiva není tak složitá práce, ale je velmi namáhavá při ručně prováděných pracích. V některých případech se dá použít i mechanizace, avšak zejména v městské zástavbě, ve dvorních traktech, terénních nedostatečných plochách a zejména uličních částech je to prakticky nemožné. V případě, že mechanizaci lze použít, zvyšuje se zase  riziko poškození inženýrských sítí (pakliže tam jsou). U ručního výkopu se toto riziko snižuje. Z výše uvedených důvodů se výkopy okolo obvodového zdiva domů obvykle provádějí ručně. Při ručním výkopu nebo výkopu s použitím mechanizace  je nutné dodržovat několik zásad. Výkop musí být dostatečně hluboký (až na základovou spáru či základovou desku),  jelikož narážíme  často na to,  že odkopání domu je nedostatečně hluboko provedeno a tudíž provedená hydroizolace nemůže fungovat. Je  nutné dbát na bezpečnost práce, tj. zejména provést dostatečně pevné pažení (při výkopu hlubším jak jeden metr) při provádění těchto prací, aby nedošlo k zasypání pracovníka ve výkopu. Poté je třeba řádně očistit obnažené zdivo od zbytků zeminy a jiných nepevných materiálů buď tlakovou vodou nebo mechanickou cestou (třeba kartáčem ). Toto bych označil za první úspěšný krok pro zdárné pokračování odizolování svislé podúrovňové části obvodového zdiva.
Pak se provede na očištěném zdivu cementová vyrovnávací stěrka, která se po vytvrdnutí natáhne bitumenovou (asfaltovou) stěrkou AquaStop Bitumen 2K v dostatečné tloušťce (cca 5 mm ve dvou vrstvách) s  vloženou perlinkovou síťkou a tím se vytvoří pevný  hydroizolační povrch obnaženého svislého zdiva. Po zaschnutí bitumenové stěrky 2K se celá plocha hydroizolace ochrání případně extrudovaným polystyrénem a kašírovanou fólií před poškozením při zpětném zásypu a následném zhutňování pěchem. Fólie musí být vždy řádně ukončena utěsňovací lištou, nejlépe v úrovni budoucí pochozí plochy. Klasická nopová fólie o výšce nopů 8 mm nenahrazuje izolaci!!! Pokud je potřeba, dá se provést již zmiňovaná montáž extrudovaného polystyrénu na zhotovenou bitumenovou hydroizolační stěrku, čímž se zamezí možnému promrzání zdiva. Pak se opět provede montáž ochranné fólie jako poslední ochranná vrstva před zásypem.
Drenážní odvodňovací systémy jsou nedílnou součástí v oboru sanace zdiva, zejména tam, kde dochází k natékání vody do objektu.
Drenážní odvodňovací systém má tu funkci, že odvodňuje odtečením vodu, střádající se okolo obvodového zdiva z důvodu nedostatečné propustnosti spodní vrstvy horniny pod základem objektu, kterou zapříčiňuje například jílová zemina anebo naopak vysoká hladina spodní vody v místech vystaveného domu. Při vydatnějších dešťových srážkách dochází nejprve k vsakování do propustné vrstvy horniny a při nasycení či zaražení vsakování srážkové vody již zmiňovanou např.jílovou vrstvou pod objektem dojde k zvedání spodní vody a tím se ocitne obvodové zdivo pod úrovní terénu doslova pod vodou a tím dojde k natékání vody do objektu či silnému vlhnutí obvodového zdiva, případně podlah.
Tento stav se častěji vyskytuje u domů s podzemními podlažími, což je Váš případ. Jednoduše řečeno, čím je dům založen hlouběji pod úrovní terénu, tím je výše uvedené riziko větší. Sebelepší odizolování objektu většinou dlouhodobě nevydrží působení tlakové vody a zhotovené svislé a vodorovné hydroizolace dříve či později nezvládnou dlouhodobé působení tlakové vody okolo objektu, k čemuž dříve či později dojde. Jak se říká : voda si cestu najde.
Další objekty vystavené tomuto problému (střádání vody okolo obvodového zdiva) jsou domy vystavěné pod kopci, kde dům vytvoří dokonalou zarážku vsakované povrchové vody nebo, což je ten nejhorší případ, kdy se vyskytnou z různých důvodů prameny u domu. Tento výskyt pramenů se nedá řešit, a tak se raději zaměříme na jejich odvod a to dokonalým odvodněním, tj. drenážním systémem.
Drenážní systém neslouží jako provětrávací systém, ale jako odvod spodní vody okolo podúrovňové části domu. Pokud se tam nikdy žádná voda nenastřádá, nemá co odtéci. Takže v případech, kdy nehrozí zvednutí spodní vody okolo objektu, jsou vynaložené prostředky pro zhotovení drenáže naprosto zbytečné. Naopak u domů, u kterých se vyskytuje problém s kumulováním vody okolo domu, je zhotovení drenážního systému nutné! Dále u domů, u kterých je pravděpodobnost nižší, může investor zvážit nainvestování finančních prostředků do drenážního tělesa z důvodu, že drenážní systém bude taková pojistka před možností zvednutí spodní vody okolo domu, i když k tomu může dojít jen ojediněle.
K samotnému provedení drenáží:
Po dostatečném vyhloubení výkopu (viz odkopy domů a svislé izolace) doporučuji zhotovit betonové lůžko ve tvaru žlabu, který bude v mírném spádu okolo obvodové stěny(stěn).Tento žlab by měl být zaizolován bitumenovou stěrkou AquaStop Bitumen 2K s kompaktním napojením na již zhotovenou svislou hydroizolaci stěny. Do tohoto lůžka vložíme geotextilii. Pak teprve vložíme drenážní perforovanou(děrovanou) hadici minimálně o průměru 110 mm v celé délce výkopu. Následně se tato drenážní hadice obsype štěrkem (frakce 16/32 nebo16/22) nebo doporučovaným, ale podstatně dražším kačírkem ve stejné frakci. Výška a šířka obsypu by měla být minimálně 40 cm. Pak se geotextilie přehodí v horní části přes sebe z obou stran s dostatečným překrytím, aby následný případný zásyp zeminou neznehodnotil časem propustnost (filtraci) vody skrz kamenivo a drenážní perforovanou hadici.
Posledním krokem je vhodné zaústění drenážní hadice pro odvod vody. Je několik možností, které se musí na místě zvážit, jelikož odvod vody musí být pořád ve spádu a tak ne vždy to spádově vychází pro napojení do kanalizace, a v tomto případě se to dá řešit např. drenážní jímkou, sběrnou jímkou s použitím odčerpávání, trativodní jámou, vyústěním ve svahu atd. Tyto drenážní jímky a trativodní jámy musejí být však v dostatečné vzdálenosti od objektu. Odvod vody z drenážní hadice až k vhodnému zaústění musí být spojen klasickým kanalizačním potrubím, aby nedocházelo k vytékání vody již u domu. Jsou ještě další možnosti technologických postupů jako je například rubová gelová injektáž zdiva viz. http://www.injektaz-zdiva-praha.cz/tlakova-polyuretanova-injektaz/ , ale jedná se nejnákladnější řešení. Pak jsou možnosti sanace sklepních podúrovňových prostor různými krystalickými nátěry s kombinací krémové injektáže. Ale pokud jde problém řešit z venkovní strany stavebního dílce, je to vždy spolehlivější řešení a tak se o dalších možností vnitřní hydroizolace již nebudu rozepisovat. V případě, že by Vás to přece jen zajímalo, klikněte na tento link našeho webu: http://www.sanace-injektaz-zdiva.cz/sterky-izolace-proti-vlhkosti/ .
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.

 

 • You must to post comments
0
0

Dobrý den, obracím se na Vas s prosbou. Mám podsklepený rodinný domek, kde se nachází i garáž. Vjezd do garáže je strmejsi. Asi metr od vrat, mám po celé šířce kanálek k odvodu dešťové vody, která se vsakuje do zahonu. Několikrát při opravdu silném dešti jsem měla vodu v garáži, ale na čerpadlo to nebylo. Chtěla jsem se zeptat, co by jste mi doporučoval. Otec si myslí, že bych měla rozkopat vjezd, usadit nádobu s čerpadlem…. Což se mi moc nezdá. Děkuji za Vaši radu. Kadlecová

 • Jaroslava Kadlecová odpovězeno 2 roky dní
 • last edited 2 roky dní
 • You must to post comments
0
0

Dobrý den paní Kadlecová. Můžete mi zaslat dvě fotografie toho sjezdu do Vaší garáže s přejezdovým odvodňovacím kanálkem a jeho zaústění do záhonu? Kdybyste nevěděla, jak připojit fotografie k dotazu, pošlete mi je na můj email schwarz@sanace.cz. Myslím si, dle Vašeho popisu, že bychom snad našli snadnější odvod vody než za pomocí čerpadla, ale neznám terénní a prostorovou situaci. Obecně platí, že přejezdový odtokový rošt před garážovými vraty musí mít dostatečně zajištěný odtok vody, která se nahromadí při přívalovém dešti a stéká ve značném množství sjezdem ke garáži. Přejezdový odtokový kanál musí tuto vodu stíhat odvádět. Tím musí mít dostatečnou velikost a spád a také spolehlivý odvod vody, aby se nezpomaloval jeho odtok. Fotografie nám pomůže se rozhodnout, jak postupovat.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz

 • You must to post comments
0
0

Dobrý den,
stavíme svépomocí rodinný dům se sklepem. Máme hrubou stavbu. Po vydatnějších deštích máme ve sklepě dost vody. Teď po tání sněhu tam je asi metr vody. Švagr (zedník) dělal při výstavbě vanu z lepenky, ale jak je vidět, tak to nestačí. Je pro nás řešením šachta s čerpadlem? Děkuji za odpověď. Zemánková

 • Lucie Zemánková odpovězeno 1 rokem dní
 • last edited 1 rokem dní
 • You must to post comments
Zobrazuji 4 záznamů
Váš další dotaz:
Vyplňte, prosím, níže uvedené kolonky aby mohl být Váš dotaz zařazen do naší Poradny. Váš email nebude zveřejněn.
Jméno*
E-mail*

Reklamní místo pro sanační firmy. Info na tel. 731 565 565

Vyhledávací slovní výrazy pro vyhledání tématu, který Vás zajímá.

Nákupní košík

Systém AquaStop Cream – Generální partner pro TÝDEN AKADEMIE VĚD ČR

tyden akademie ved

K dnešnímu dni evidujeme tento počet internet. objednávek z ČR, SR i jiných států EU. Nejsou započítávaný osobní odběry.


Z každé objednávky ukládáme 10 Kč na sociální projekty.
Na účet již bylo připsáno:
386.510 Kč
>>informace zde<<
Současný stav účtu je:
9.142 Kč

Kalkulačka pro výpočet spotřeby injektážního krému a jeho ceny na Váš rozsah prací

kalkulacka spotreby aquastopcream

Vodorovné řezy pro bezchybné navrtáníÍ OBVODOVÉHO ZDIVA

ŘEZ DOMU PRO DOPLNĚNÍ HYDROIZOLACÍ K TRVALÉMU ODVLHČENÍ

schema pouziti produktu

Ukázka účinnosti systému AQUASTOP CREAM v extrémních podmínkách

zidka

Naše sociální sítě

Vystavovali jsme na stavebním veletrhu ForArch v roce 2013 a 2016

Veškeré údaje, zejména texty a fotografie uvedené na těchto webových stránkách jsou výtvorem a vlastnictvím společnosti TRUMF sanace s.r.o., představují její know-how a jako takové požívají ochrany rovněž podle autorských předpisů upravujících duševní vlastnictví.

KONTAKT - PROVOZOVNA

Dvorská 1163/2, Praha – západ
252 19 Rudná u Prahy

+420 235 312 000
+420 606 187 916

KONTAKT - SÍDLO

Blatnická 14/3,
Praha 5
IČO: 24271268
DIČ: CZ24271268