0
0

Dobrý den pane Schwarzi,
jako mnoho jiných jsem nucen řešit vlhkost v rodinném domku (ze začátku 20. století), tedy bez vodorovné hydroizolace (základy z opuky, nad zemí ca 5 řad bílých cihel, dále plné červené). Mechanické izolování, které bych preferoval, není možné, protože je dům obýván a nelze ho vystěhovat a provádět rozsáhlé stavební práce. Začal jsem se tedy zajímat o chemickou injektáž a zaujaly mě informace o produktu Aquastop Cream na vašich webových stránkách a uvažuji o jeho aplikaci. Nicméně rád bych se Vás zeptal ještě na následující.
1. Předpokládám, že Vámi uváděná životnost krému 25-30 let dle konkrétních místních podmínek) je odhadovaná a krém zatím není nikde zdaleka tak dlouho nasazen. Z toho plyne moje první otázka. Co se s krémem v čase bude dít? Budou ho postupně narušovat soli a minerály unášené vlhkostí z okolní půdy až dojde k opětovnému zprůchodnění kapilár ve zdech? Bude poté možno využít stávajících otvorů pro případnou novou aplikaci krému?
2. Přímo u základu jedné zdi byl vyzděn septik, který byl pravděpodobně izolován asfaltem, který postupem času ztratil izolační schopnost a vlhkost včetně solí prosytila zeď. Septik je sice již desítky let zrušen, nicméně zeď stále silně vede vlhkost a v zimě prochládá, vnitřní omítka degraduje a potahuje se plísní. Dokáže i v tomto případě krém vytěsnit soli z pórů a tyto uzavřít?

Předem děkuji za odpověď, s pozdravem
Martin Bambas

 • You must to post comments
0
0

Dobrý den pane Bambas.
Životnost vzniklé clony ve zdivu Systémem AquaStop Cream garantujeme min. 30 let. Je to však její spodní hranice. Většina výrobců ve stavebnictví uvádí životnost svých výrobků s nižší reálnou dobou, včetně nás, a to z důvodu, že životnost výrobku ovlivňuje nejen jeho kvalita, ale je tady i druhý neméně podstatný fakt, a to kvalita a dodržení návodů aplikace při realizaci zhotovitelem, firmou. Pro bezchybné provedení poskytujeme návody, instruktážní videa, funguje u nás 7 let provozovaná internetová poradna pro ČR a SR, telefonická poradna pro ČR a SR a pod., a poskytujeme samozřejmě i technickou dokumentaci ke stažení. U našeho Systému AquaStop Cream je technologický postup snadný a s maximální naší podporou, ale také snahou zákazníka se s těmito námi poskytovanými informacemi seznámit, je pochybení v podstatě téměř nemožné.
Takový příklad o uváděné životnosti: Někteří výrobci např. kvalitních asfaltových pásů uvádějí záruku na svůj výrobek 10 let. Je ale jasné, že u těchto kvalitních asfaltových pásů musí být životnost mnohem delší. Je to ale vlastně pochopitelné. Proč by měli přebírat zodpovědnost případných reklamací na sebe, když jsou výrobci, a mohou garantovat pouze kvalitu a vlastnosti svého výrobku, kterou deklarují Certifikací, kterou provádí velmi zodpovědně a profesionálně státní organizace TZÚS. U našeho výrobku se provádí značné množství zkoušek, které se opakují každé tři roky a každý rok přímo na výrobním místě se protokolárně provádí státní dohled výroby. To jsou dvě roviny, které mohou zásadně ovlivnit životnost anebo spíše funkčnost výrobku a ke třetí rovině se ještě dostaneme. Vzorky se testují ve smyslu jejich určení, které je zejména uvedeno v technickém listu pro daný výrobek. Co je ale asi nejdůležitější informace, a nejen pro Vás, je to, že injektáž na bázi silan/siloxanů byla vyvinuta a aplikována v západní Evropě již v 70. letech minulého století a domy a vzorky dosud vykazují absenci vzlínající vlhkosti. To znamená, že naši deklaraci životnosti bychom mohli zvýšit min. na 50 let. Tato více než zajímavá injektáž pro zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti má již námi proklamovanou životnost úspěšně za sebou a v devadesátých letech minulého století už se hojně používala v západní Evropě. Tato technologie a chemie pro vytvoření dodatečné izolace ve zdivu pro zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti se ale dočkala postupně vzestupu i na českém a slovenském trhu, kde vytlačila z trhu svými zákonitě dosahovanými výsledky a cenovou dostupností tekuté injektážní kapaliny, a to se vší skromností i díky naší neochvějné osvětě, zkvalitnění výroby, uvedení nových tvrzení a názvů, které se začaly v praxi, ale i ve výuce používat, díky efektivnějším návodům i aplikacím a dalším krokům ke zlepšení účinků, a zároveň tím i možnosti objektivního porovnávání s jinými metodami pro odstranění stejné příčiny.

Prokázali jsme, že horní limit zavlhnutého zdiva u krémové konzistence AquaStop Cream neexistuje a naopak, že zdivo s malou procentuální vlhkostí v momentě prováděné injektáže, je určitou nevýhodou, a tak jsme pro tyto případy vyvinuli aktivátor. U tekutých emulzí je tomu přesně naopak, ale kdo injektuje suché zdivo? Nicméně u suchého zdiva tekutá kapalina, např. mikroemulze, nemá možnost, byť v suchém prostředí, nasytit póry a kapiláry pro svoji rychlost protékání zdivem, a to nemluvím o zdivu kamenném, kde je výsledek u mikroemulze a podobných injektážních tekutých kapalin málo účinný. Co tepelné mosty vrtů? Nikdo a nikde se dříve nedočetl, že by se vrty, pakliže se nevyplňují po vsáknutí krému do okolí zdiva maltou, měly zatěsnit polystyrénovou zátkou. Také zde se jedná o naše zjištění a následnou poskytnutou veřejnou osvětu.

Jakmile dojde k nasycení pórů a kapilár aktivními látkami, dojde k pevné a dále již nerozpustné vazbě na jejich stěnách, kde voda (vlhkost) do té doby vzhledem ke svému povrchovému napětí mohla vzlínat, navzdory tomu, že překonává zemskou přitažlivost. V momentě, kdy povrch pórů a kapilár je vodoodpudivý, voda ztrácí povrchové napětí a tuto clonu již nemůže fyzikálně překonat. Aktivní látky po dispergaci v injektovaném materiálu reagují za vzniku kompaktní vodoodpudivé clony. Vzniklá polymerní struktura je stabilní a inertní vůči působení solí a jejich roztoků. Narušení pevných vazeb řetězců Si-O-Si je v běžných podmínkách prakticky nemožné. Přeinjektování zdiva přes stejné vrty si umím přestavit, ale po mnoha desetiletích je to pro mě v mnoha směrech mnohá neznámá. Může vzniknout jiná technologie, jiné možnosti, prostě je to v mém vnímání času příliš dlouhý časový horizont, při neskutečně rychlém vývoji v chemii a všech dalších vědních oborech. Ale pokud na Váš dotaz budu nazírat pouze teoreticky, pak ano, po rozpadu vodoodpudivé clony, polymerní pryskyřice, by se tato opět „vodoneodpudivá“ místa zdiva dala převrtáním stávajících vrtů opětovně zainjektovat krémovou emulzí.

Poslední, na co jste se dotazoval, je sůl obsažená ve zdivu. Nejste první ani posední, kdo se na toto téma ptá.
Je to samozřejmě logické. Ve zdivu se sůl ocitne tak, že je v okolí základů a podzákladí staveb zemina, která je přirozeně, či ještě lidskou činností více, zasolována. Sůl je minerál, a je rozpustná ve vodě. Jestliže spodní stavba nemá již funkční hydroizolace, začne vlhkost ze zeminy zamokřovat zejména základy domu a následně kapilárně vzlínat do podlah a stěn objektu a tím je stavba více či méně zavlhlá. Jelikož jsou sole ve vodě rozpustné, putují s vlhkostí, do které se rozpustily. Dojde k zavlhnutí spodní stavby a opět dle obsažených solí co do druhu solí a jejich procenta dojde i k zasolení zdiva. Voda se v nadzemních částech ze zdiva odpařuje, ale sůl se odpařit nedokáže. To jsou ty solné výkvěty na površích zdiva, omítek. Vypadají jako jehličky, chumáčky v různých tvarech, ale jsou zabarveny obvykle bíle. Občas si tyto solné výkvěty lidé pletou s plísní, ale ta bývá zabarvená šedozeleně. To je taková první indicie pro rozlišení. To je ale povrch, ale co ve zdivu? Tam je voda, procentuální vlhkost se ještě neztratila, neodpařila, a jak jsem psal, sůl je do určitého svého stupně rozpuštěná ve vlhkosti. Co se ale děje, když se injektážní krém aplikuje do vrtů v těchto místech? Pomalu, ale jistě se začne šířit, úplně stejným fyzikálním procesem jako voda. Dokonce i injektážní krém AquaStop Cream, silný krémový hydrofobní koncentrát, má při výrobě stabilně na určitou dobu smísenou složku vody cca 20% v obsahu. To je ale velmi důležité. Krém se šíři přes póry a kapiláry zdivem a jeho vysoká koncentrace aktivní látky se při šíření zdivem nanáší na povrchy stěn pórů. Tím ale, že je vodoodpudivý, odtlačuje, odpuzuje vlhkost z pórů na povrch zdiva a také mimo injektážní clonu. Proto se, není to nicméně tak časté, po pár dnech přesně v linii vrtů vytvoří bílé solné výkvěty. Opakuji – není to tak časté, ale není to ani ojedinělé. Nicméně, toto je ukázka, že sůl nevytváří jakousi separační vrstvu ve zdivu pro injektážní krém. Injektážní krém jednoduše vodu, ať kontaminovanou více či méně solemi, vytlačí ze zdiva, nikoliv tlakem či expanzí, ale přesněji vodoodpudivostí, a na již suchém podkladu vzniká dále již nerozpustná a velmi stabilní vrstva. To je princip krémové injektáže AquaStop Cream. Výsledky u zdiva vlhkého i zasoleného jsou opravdu zajímavé. Clona pro zamezení vzlínající vlhkosti vznikne vždy. Sůl se dá po vysrážení na povrchu (pakliže k tomuto jevu dojde) mechanicky či chemicky očistit (je nereálné zdivo v celé tloušťce odsolit a to před a ani po zhotovené dodatečné hydroizolaci pro zamezení vzlínající vlhkosti), aby se při následném omítání sole opět neposunuly nikoliv už do zdiva/míst injektážní linie, ale do nových nezasolených omítek. Proto je dobré u takto zasoleného zdiva ponechat delší technologickou pauzu mezi dokončením injektáže a zahájením omítacích prací. Ve vyschlém zdivu již soli nemohou putovat a tím se ani na povrch nedostanou. Dobré je u takovéhoto silně zasoleného zdiva po provedení injektáže dodržet delší technologickou pauzu, o které se zmiňuji v předešlých větách, a před zahájením aplikace omítek, což je opět mokrý proces, ale povrchový, aplikovat protisolný nátěr, např. AquaSalt Stop, který vytváří protisolnou ochranu nových omítek.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz

 • You must to post comments
0
0

Dobrý den pane Schwarzi,
děkuji Vám za srozumitelnou a rozsáhlou odpověď na mé otázky, která Vás jistě stála nemálo času. I díky tomuto Vašemu přístupu jsem se rozhodl k provedení injektáže za využití Vámi nabízeného krému. V čase po odeslání prvního emailu mě napadlo několik dalších otázek. Nyní zahájím přípravné práce a objednám krém včetně potřebného příslušenství. Poté si dovolím těch několik dotazů zaslat najednou nebo Vás budu kontaktovat pomocí telefonické poradny.

Přeji Vám rychle se rozrůstající počet spokojených zákazníků,
s pozdravem
Martin Bambas

 • You must to post comments
Zobrazuji 2 záznamů
Váš další dotaz:
Vyplňte, prosím, níže uvedené kolonky aby mohl být Váš dotaz zařazen do naší Poradny. Váš email nebude zveřejněn.
Jméno*
E-mail*

Nákupní košík

Systém AquaStop Cream – Generální partner pro TÝDEN AKADEMIE VĚD ČR

tyden akademie ved

K dnešnímu dni evidujeme tento počet objednávek AquaStop Cream svépomocí z ČR SR a jiných států EU


Z každé objednávky ukládáme 10 Kč na sociální projekty.
Na účet již bylo připsáno:
351.540 Kč
>>informace zde<<
Současný stav účtu je:
17.809 Kč

VEŠKERÝ SORTIMENT VŽDY SKLADEM – DOVEZEME NA VAŠI ADRESU DO 24 HOD.

pro-rychly-nakup

Instruktážní a animační videa pro odvlhčení zdiva

 • Animační video AquaStop Cream®

  Animační video AquaStop Cream®

 • Časosběrné video AquaStop Cream®

  Časosběrné video AquaStop Cream®

 • Co se děje ve zdivu po injektáži

  Co se děje ve zdivu po injektáži

 • Injektážní krém

  Injektážní krém

 • ČT - pořad Polopatě 2018

  ČT - pořad Polopatě 2018

 • ČT - Polopatě 2020

  ČT - Polopatě 2020

 • Použití injektážní pumpy

  Použití injektážní pumpy

 • Práce s injektážní pistolí Univerzál

  Práce s injektážní pistolí Univerzál

 • použití pistole pro salámové bal.

  použití pistole pro salámové bal.

 • Použití tubového balení

  Použití tubového balení

 • AquaSan Porosity®

  AquaSan Porosity®

 • AquaStop Protect®

  AquaStop Protect®

 • AquaStop Protect®

  AquaStop Protect®

 • Polyuretanová injektáž

  Polyuretanová injektáž

 • Gelová injektáž

  Gelová injektáž

 • AquaStop Bitumen 2K

  AquaStop Bitumen 2K

Kalkulačka pro výpočet spotřeby injektážního krému a jeho ceny na Váš rozsah prací

kalkulacka spotreby aquastopcream

Vodorovné řezy pro bezchybné navrtáníÍ OBVODOVÉHO ZDIVA

ŘEZ DOMU PRO DOPLNĚNÍ HYDROIZOLACÍ K TRVALÉMU ODVLHČENÍ

schema pouziti produktu

Podívejte se, jak se obsluhují námi dodávaná aplikační zařízení

videoukazky injektaze

Ukázka účinnosti systému AQUASTOP CREAM v extrémních podmínkách

ëxperiment injektáž

Prohlédněte si sídlo a provozovnu naší společnosti

Navštivte sídlo a provozovnu naší společnosti

galerie

Naše sociální sítě

Vystavovali jsme na stavebním veletrhu ForArch v roce 2013 a 2016

Spolehlivá firma

Veškeré údaje, zejména texty a fotografie uvedené na těchto webových stránkách jsou výtvorem a vlastnictvím společnosti TRUMF sanace s.r.o., představují její know-how a jako takové požívají ochrany rovněž podle autorských předpisů upravujících duševní vlastnictví.

KONTAKT - PROVOZOVNA

Dvorská 1163/2, Praha – západ
252 19 Rudná u Prahy

KONTAKT - SÍDLO

Blatnická 14/3,
Praha 5
IČO: 24271268
DIČ: CZ24271268