Nákup po telefonu
+420 606 187 916
Poradíme Vám
+420 731 565 565
ionicons-v5-e
Internetová poradna
otázky a odpovědi

Zídka v nádobě s vodou před a po injektáži injektážním krémem AquaStop Cream®

Trumf sanace s.r.o. Váš specialista na vývoj, výrobu a prodej stavební chemie a jejích aplikací v oblasti sanace vlhkého zdiva spodní stavby.
Tato ukázka je určená pro laickou i odbornou veřejnost jako garance deklarované účinnosti námi vyráběného injektážního krému AquaStop Cream® a jeho systémové aplikace, která je určena pro vytvoření dodatečné izolace ve zdivu pro trvalé zamezení vzlínající vlhkosti způsobené dožilostí původní izolace nebo její absencí. Pro uskutečnění a následné zveřejnění této ukázky jsme se rozhodli z důvodu, promiňte nám za tento použitý slovní obrat, „Ukázaná platí“. Postupovali jsme v podstatě ve třech etapách. V první etapě jsme nejprve provedli navození průběhu zavlhání zdiva bez vodorovné izolace, v druhé etapě jsme zhotovili injektáž naším Systémem AquaStop Cream® pro vytvoření dodatečné hydroizolace ve zdivu a ve třetí etapě jsme již pouze monitorovali průběh postupného vysychání zdiva. Průběh celého procesu byl denně zaznamenáván digitálním fotoaparátem z pevného stativu. Tato ukázka, od zavlhnutí až po úplné vyschnutí zdiva, byla monitorována cca 4 měsíce. K dnešnímu dni je zídka čtvrtým rokem ve vodě a nevykazuje žádnou vlhkost a to včetně jedné řady cihel pod injektovanou spárou.
V první etapě jsme postupovali takto:
  • Nejprve jsme obstarali dostatečně pevnou plastovou nádobu, ve které jsme vyzdili cihelnou zídku o tloušťce 450 mm, v délce plastové nádoby. Plastová nádoba s vyzděnou zídkou byla umístěna pod zastřešením a to z důvodu, aby zavlhání zdiva nebylo ovlivněno dešťovými srážkami a zdivo bylo zavlhčované pouze vzlínající vlhkostí, tak, jako to probíhá u domů s dožilou či chybějící vodorovnou hydroizolací ve zdivu spodní stavby.
  • Pro vyzdění jsme použili klasické pálené cihly, které byly kladeny na zdicí maltu. Po vyschnutí zdicí malty jsme plastovou nádobu zalili po její okraj vodou. V tomto momentě zdivo začalo velmi rychle a intenzivně zavlhat klasickým fyzikálním procesem – a to takzvanou kapilárně vzlínající vlhkostí. Samozřejmě intenzita zavlhání byla mnohem rychlejší a intenzivnější než u zdiva zavlhajícího pouze zemní vlhkostí.
  • Po celou dobu jsme neustále hlídali a doplňovali nádobu vodou a to z důvodu, že úbytek vody v plastové nádobě byl z pochopitelných důvodů na začátku rychlejší. V momentě, kdy vlhkost dovzlínala až do horní části zídky, dolévání vody již nebylo tak časté, avšak neustále byla voda doplňována tak, aby hladina vody dosahovala maximální výšky postranic plastové nádoby.
  • Tento proces byl dennodenně zaznamenáván snímkem s uvedeným reálným časem a datem na digitálním fotoaparátu. V momentě, kdy zídka byla zavlhčena a dosahovala maximální procentuální vlhkosti, mohli jsme přejít k druhé etapě ukázky, a to ke zhotovení injektáže zdiva naším Systémem AquaStop Cream®.
V druhé etapě:
  • Nejprve jsme si zvolili výšku linie vrtů a to ve třetí spáře cihelného zdiva, tj. ve výšce mezi třetí a čtvrtou řadou cihelného zdiva nad hladinou vody. Zdivo jsme navrtali v osových vzdálenostech 10 cm o průměru vrtů 14 mm a hloubce vrtů na celou tloušťku zdiva s malým pokrácením (cca. 40 mm) dle technologického postupu pro náš systém.
  • Pak se injektážní pumpou vrty vyplnily injektážním krémem. Tím byla dokončena druhá etapa ukázky. V tomto případě nebyl použit AquaStopCream Inject Activator® který jsme jako první vyvinuli a uvedli na trh. Tento aktivátor je určen zejména pro injektáž suchého zdiva, například pro takzvané preventivní injektáže, což v tomto silně zavlhlém zdivu nebylo nutné. Tím byla dokončena druhá etapa experimentu.
Pak nastala třetí etapa zkoušky nebo spíše již ukázka probíhajícího výsledku:
  • V této etapě bylo velmi zajímavé sledovat šíření aktivní látky do okolí vrtů a vznikající hydrofobní clony pro zamezení vzlínající vlhkosti. V takto extrémně zatěžovaném zdivu docházelo ke snadné dispergaci – to znamená šíření injektážního krému AquaStop Cream® a to nejen v průběžné spáře, ale i postupně ve struktuře cihel nad, ale i pod linií vrtů.
  • Touto zkouškou jsme vyvrátili jeden z mýtů v oblasti sanace vlhkého zdiva krémovou injektáží a to ten, že je potřeba provádět měření vlhkosti zdiva před zahájením injektáže a to z obavy nadměrné vlhkosti ve zdivu z důvodu údajné nespolehlivosti výsledku v silně zavlhlém zdivu.
My si troufáme tvrdit, že pokud by se toto měření mělo provádět, tak nikoliv z důvodu obavy z horních (vysokých) limitů vlhkosti, jak se až do naší veřejné osvěty neustále tvrdilo – ale naopak z obavy spodních limitů procentuální vlhkosti zdiva, to znamená vlhkostních limitů v podstatě suchého zdiva. Ale tam se většinou dodatečná izolace pro zamezení vzlínající vlhkosti neprovádí z pochopitelných důvodů, ale přesto jsme pro tyto ne tak často prováděné injektáže, které ale mají zejména při rekonstrukcích starších budov svá opodstatnění, vyvinuli již zmiňovaný AquaStopCream Inject Activator®. Jednoznačně jsme však prokázali, že náš injektážní krém AquaStop Cream®, který je vyráběn dle nejmodernějších technologických postupů a technologie výroby, se šíří do okolí vrtů naprosto spolehlivě i v takto extrémně zavlhlém zdivu, na rozdíl od všech infuzních či tlakových tekutých injektáží. Z toho jednoznačně vyplývá, že horních limitů vlhkosti u Systému AquaStop Cream® se opravdu obávat nemusíme. Ale vraťme se k experimentu.
To, že se hydrofobní látka dispergovala neboli se nasytila do silně zavlhlých pórů a i do nejjemnějších kapilár zdiva bylo zjevné, ale pak nastala ta nejdůležitější zkouška. Dokáže se tato aktivní látka v pórech a i těch nejjemnějších kapilárách udržet a vytvořit pevnou a již nerozpustnou vazbu a tím trvalou bariéru?
Experiment prokázal beze všech pochybností, že ano. Zdivo nejenže po vytvoření clony v průběžné spáře od provedené injektáže začalo postupně vysychat, ale zdivo začalo vysychat do značné míry i pod linií injektáže, v podstatě až k hladině vody. O zdárném ukončeném procesu zhotoveném Systémem AquaStop Cream® a tím jeho dlouhodobé účinnosti již nikdo nemůže pochybovat, jelikož zdivo nad linií vrtů vykazuje nulové vlhkostní hodnoty.
Tato zídka byla monitorována 4 měsíce a neustále je v nádobě s vodou. Celý proces byl zároveň dozorován soudním znalcem v oboru stavebnictví, aby nikdo nemohl zpochybnit případné zmanipulování průběhu zkoušky a tím i výsledku. Znalecký posudek ke stažení zde .
Tato zídka je umístěna v kanceláři sídla naší firmy TRUMF sanace a to na adrese Blatnická 14/3 , Praha 5 a druhá zídka je umístěna v naší provozovně Dvorská 1163/2, Rudná u Prahy a obě jsou kdykoli k vidění.
Pro názornější průběh experimentu jsme pořídili časosběrné video, které je umístěno na našem webu. Posudek soudního znalce je ke stažení taktéž na našich webových stránkách v pravé straně sloupce. Ale je tady ještě jedna možnost, pokud by měl kdokoli jakékoli pochybnosti, postačí si obstarat nádobu, do které vyzdí zídku, která bude trvale ve spodní části ponořena ve vodě a po maximálním zavlhčení provede injektáž Systémem AquaStop Cream®, tj. dle naší ukázky. Aby náklady na tento experiment byly co nejnižší, postačí použít jakoukoliv nádobu, která bude nepropustná a trochu pevnější, cihly pro zdění nemusí být nové, jeden pytel zdící malty (ten se zakoupit asi musí) a jednu či dvě tubová balení AquaStop Cream® , u kterého jako jediného balení nepotřebujete ani plnící (injektážní) zařízení. Tím náklady mohou být dokonce skutečně v řádech stokorun. Svůj výsledek, po několika měsících, může pak porovnat s naší ukázkou. Jen je potřeba pro tento experiment obětovat trochu svého času a peněz. Nic jiného Vám nebrání si tento jednoduchý experiment a tím zkoušku účinnosti provést sami.
Autor projektu – Jiří Schwarz – jednatel společnosti TRUMF sanace s.r.o.
V Praze 12.6.2016

 

________________________________________________________________________________

Ukázka zídky, která byla vyzděna pro experiment jako první a je umístěna na adrese sídla. Tato zídka je čtvrtým rokem neustále v nádobě s vodou a konečný výsledek je již bez jakýchkoli změn. Co se může ale jevit jako pozoruhodné je to, že zídka vyschla až k vodní hladině, tj. o dvě řady cihel níže, než byla zhotovena linie vrtů a následná injektáž. Tímto se bezpochyby potvrzuje naše deklarace, že vlhkost obsažená ve zdivu je výhodou a tím není překážkou pro konečný výsledek a to ani v takto extrémní zkoušce, tj. v maximálně zavlhlém zdivu. Také se tímto experimentem prokázalo, že dochází k zvýšenému doběhu aktivní látky od linie vrtů. Tím se vytváří nejen plně funkční vodorovná hydroizolace ve zdivu v místě injektáže, v našem případě v průběžné spáře a v jejím blízkém okolí, tak jako to probíhá u suchého či mírně zavlhlého zdiva, ale i ve značné vzdálenosti od místa injektáže. Když vezmeme v potaz, že aktivní látka nasytila zdivo nad linií vrtů, ale výška doběhu aktivní látky nad linii injektáže se přesně posoudit nedá, pouze odhadujeme, že je to cca 50 mm, a měřitelná hloubka pod linií injektáže, která je cca 150 mm, vznikl hydroizolační pás v celé hloubce a délce zdiva, ale v pozoruhodné výšce (tloušťce) cca 200 mm. Šíření účinné látky u našeho výrobku Systémem AquaStop Cream® nezastaví ani maximální procentuální vlhkost obsažená ve zdivu a především po své dispergaci aktivních látek je tato vzniklá clona stabilní, trvalá a již nepropustná pro kapilárně vzlínající vlhkost. Fotografie zídky byla pořízena dne 7.12.2018. (zahájení experimentu 6 měsíc 2016)

 

 
zidka

Fotografie pořízena dne 21.2.2019

experiment injektáž
experiment injektáž

Systém AquaStop Cream – Generální partner vědeckého festivalu týdne AKADEMIE VĚD pro rok 2021 a rok 2022

Evidujeme tento počet internet. objednávek z ČR, SR i jiných států EU. Nejsou započteny osob. odběry, tel. objednávky a odběry distributorů EU


Z každé objednávky ukládáme část finančních prostředků na sociální projekty.
Na účet již bylo připsáno:
578.440 Kč
>>informace zde<<
Současný stav účtu je:
41.838 Kč

Kalkulačka pro výpočet spotřeby injektážního krému a jeho ceny na Váš rozsah prací

ŘEZ DOMU PRO DOPLNĚNÍ HYDROIZOLACÍ K TRVALÉMU ODVLHČENÍ SPODNÍ STAVBY

schema pouziti produktu

Ukázka účinnosti systému AQUASTOP CREAM v extrémních podmínkách

Naše sociální sítě

Vystavovali jsme na stavebním veletrhu ForArch v roce 2013 a 2016

Veškeré údaje, zejména texty a fotografie uvedené na těchto webových stránkách jsou výtvorem a vlastnictvím společnosti TRUMF sanace s.r.o., představují její know-how a jako takové požívají ochrany rovněž podle autorských předpisů upravujících duševní vlastnictví.

KONTAKT - PROVOZOVNA

Dvorská 1163/2, Praha – západ
252 19 Rudná u Prahy

+420 235 312 000
+420 606 187 916

KONTAKT - SÍDLO

Blatnická 14/3,
Praha 5
IČO: 24271268
DIČ: CZ24271268