Co je to injektáž zdiva ?

Injektáž zdiva je nedílnou součástí sanace zdiva proti vlhkosti (odvlhčování staveb), jedná se o přímou metodu sanačních prací na vlhkém objektu, kdy injektáž zdiva zabraňuje kapilárně vzlínající vlhkosti z podzákladí domu nebo přilehlého terénu do zdiva domu. Existují i injektáže, které zase zamezují průsakům tlakové vody skrze stavební dílec, převážně se jedná o výtahové šachty, podzemní podlaží, garážová stání, kde k těmto defektům a průsakům dochází nejčastěji. Jednotlivé injektážní technologie se liší cenou, náročností, ale i možností použití. Jelikož jsou injektáže pro statiku budov nenáročné a nejsou ani náročné pro chod domácnosti, jsou dnes hojně využívány oproti jiným mechanickým metodám jako je podřezání zdiva diamantovým lanem nebo pilou, vrážení nerezových plechů do zdiva anebo jeho probourávání a vkládání izolace. Každá správná sanační firma by měla mít na paměti vhodnost využití injektáží, měla by se v nich velice dobře orientovat a znát vlastnosti injektážních materiálů, aby byl konečný výsledek co možná nejúčinnější a dlouhodobý. Pojďme se podívat na druhy injektáží a vysvětlit si jejich význam.

Krémová injektáž zdiva proti vzlínající vlhkosti

Injektážní krémy obsahují silan siloxany, to jsou silně hydrofobní látky. Injektážní krém je svou primární konzistencí hustý, nemá tendenci unikat netěsnostmi spár ve zdivu a ani nesourodým zdivem. Krém má oproti silikonovým mikroemulzím tu výhodu, že ve zdivu disperguje po dobu 2-6 týdnů, to znamená že po tuto dobu neustále nasycuje okolí vrtu, kde vytváří silnou hydrofobní bariéru, která již nepropustí molekulu vody. Dělení aktivních látek v obsahu injektážního krému můžeme rozdělit na dvě velice účinné fáze: fázi siloxanového oleje a fázi silanových par. Olejová fáze proniká vodivými kapilárami do zdiva, kde vytváří polysiloxany tzv. hydrofobní deštníky v pórech zdiva, které brání kapilárnímu vzlínání vody. Silanové páry pronikají vzdušnými kapilárami ve zdivu a jsou schopny dostat se i nejužšími póry do ještě většího radiálu okolo vrtů. Jednoduše řečeno po celou dobu disperze injektážního krému dochází k nasycování zdiva aktivními látkami, díky tomu je v podstatě 100% jistota, že vznikne kompaktní hydrofobní clona v celé délce ale i šířce injektovaného zdiva. Další výhodou této technologie je, že si ji každý zvládne udělat sám bez nutnosti drahých injektážních zařízení a tím svépomocí ušetří značné finanční prostředky. AquaStop Cream
Cenová hladina:
Krémová injektáž zdiva se cenově pohybuje od 1 600 – 2 700 Kč/m2 v závislosti na rozsahu prací a druhu injektovaného zdiva.
Druhy použití:
Krémová injektáž se využívá pro injektování zdiva cihelného, smíšeného, kamenného, komůrkového, ale i k propojování vodorovných hydroizolací v různých výškových úrovních. Krémovou injektáž lze kombinovat se všemi druhy sanačních metod, ale lze s ním injektovat i plošně. Na oklepané zdivo po provedené krémové injektáži je vhodné aplikovat sanační omítku s protisolným podnátěrem AquaSalt Stop, v případě, že se jedná o zdivo nad úrovní terénu.

Injektáž zdiva proti vzlínající vlhkosti silikonovou mikroemulzí

Cenová hladina:
Injektáž zdiva silikonovou mikroemulzí se cenově pohybuje od 2 200 – 4800 Kč/m2 v závislosti na rozsahu prací a druhu injektovaného zdiva.
Druhy použití:
Jsou stejné jako u krémové injektáže zdiva ale s tím rozdílem, že tato sanační, resp. injektážní technologie neposkytuje jistotu kompaktnosti propojení mezi vrty. Musí být kombinována s jinými sanačními opatřeními jako například svislé izolace zdiva pod úrovní terénu, sanační omítky s protisolným podnátěrem atd.

Polyuretanová injektáž zdiva proti průsakům tlakové vody

Polyuretanové polymerní pryskyřice (polyuretanová injektážní hmota) se používají všude tam, kde dochází k lokálním průsakům tlakové vody skrz stavební dílec do vnitřních prostor objektu. Z pravidla to bývají garážová stání pod úrovní terénu, výtahové šachty, tunely a revizní šachty. Polyuretanová injektáž nemá oproti jiným injektážním metodám pevně stanovenou hloubku vyvrtaných otvorů, spotřebu a ani délku osových vzdáleností mezi vrty. Navrtávání probíhá v horizontálním, ale i vertikálním provedení, v různých náklonech vrtů k svislé rovině stavebního dílce, v tzv. stehovém navrtání (zejména u trhlin ve zdivu). Samotné injektování místa průsaku talkové vody je za pomoci elektrického čerpadla přes injektory (pakry se zpětnými ventily) z důvodu udržení nabývajícího tlaku vznikajícího ve zdivu. V momentě, kdy dojde ke styku polyuretanu s vodou, dojde k chemickému procesu a polyuretan začne reagovat, nabývat až do 30násobku svého objemu, a tím dokonale zatěsní prosakující netěsnosti a trhliny v betonových konstrukcích, ale i jiných stavebních materiálech. Polyuretanovou injektáž lze provádět s rychlým anebo pomalým napěněním v závislosti na intenzitě průsaku.
Druhy použití:
Všude v místech tlakového průsaku vody skrze stavební dílec. Nepoužívá se pro injektáž zdiva proti kapilárně vzlínající vlhkosti, nedokáže svou viskozitou vyplnit všechny vodivé kapiláry zdiva.

Rubová injektáž zdiva (nahrazení svislé izolace v místech, kde nelze odkopat terén)

Rubová gelová injektáž je velice účinná injektážní technologie pro zhotovení svislé hydroizolace zdiva pod úrovní terénu v místech, kde zdivo nelze odkopat. Pro rubovou injektáž se používá akrylátový rychle tuhnoucí gel, který se tlakově napouští z volné a přístupné vnitřní strany stavebního dílce za použití injektorů s trubičkami a tlakového dvoupístového čerpadla skrz stavební dílec, a to do prostoru v celé ploše zdiva a přilehlé zeminy. Nedochází tedy k přímému injektování zdiva, ale vnější plochy přilehlé zeminy a vnější strany zdiva, kde akrylátový gel v závislosti na chemické reakci vytvoří elastickou a stabilní hydroizolaci, která je odolná vůči chemickému zatížení z okolní zeminy. Rubová injektáž zdiva se provádí v šachovnici v osových vzdálenost po 300 mm a s následným tlakovým plněním od spodních řad vrtů až do úrovně výšky terénu v případě svislé podúrovňové konstrukce. Spotřeba akrylátového gelu je zhruba 30 l na 1 m2 plochy injektovaného zdiva. Nutné ještě podotknout, že akrylátový gel neuvolňuje škodlivé látky do okolního terénu.
Cenová hladina:
Rubová injektáž zdiva se pohybuje od 6 000 – 8000 Kč/m2 opět v závislosti na rozsahu prací a druhu injektovaného zdiva a celkové náročnosti.
Druhy použití:
Využívá se pro zhotovení svislé izolace zdiva pod úrovní terénu proti účinkům tlakové a spodní vody i kapilárně vzlínající vlhkosti, nebo při opravách poškození již vytvořených hydroizolacích. Používá se v případech, kdy okolní zemina nejde odkopat, aby zdivo mohlo být izolováno například hydroizolační stěrkou AquaStop Bitumen 2K z vnější strany, nebo např. pokud je zdivo v místech ulice, kde nelze odkopat – rušná místa, suterén se nachází uprostřed domu, zdivo domu zasahuje do úrovně pozemku souseda, který nedovolí žádné terénní úprav. Rubová injektáž zdiva má své využití i tam, kde jsou prostory velice hluboko pod zemí a z pracovní i finanční náročnosti neproveditelné.