Co s vlhkou zdí ?

Injektáže zdiva proti kapilárně vzlínající vlhkosti existují již více jak 50 let. Kromě klasických tekutých injektáží se nejvíce prosadily hydrofobní silikonové mikro emulze (SMK). V obou případech je u nehomogenního zdiva s většími dutinami nutná předúprava a výplň speciální maltou. Hydrofobní mikro emulze s krémovou konzistencí jsou oproti tekutým injektážím, připraveny k vyplnění přímo do dutin ve zdivu v tom spočívá jedna z jejich velkých výhod. Tímto „injektážním krémem“ může řemeslník injektovat do téměř vodorovných vrtů s beztlakým plněním nebo pod tlakem.
Počátkem 20. století byly budovy stále více chráněny proti kapilárně vzlínající vlhkosti vodorovnými hydroizolacemi ve zdivu. V předchozím staletí byly vodorovné plomby z olověné fólie nebo břidlicových desek velmi vzácné. Dnes jsou injektáže hydrofobními injektážními krémy na vodní bázi nejběžněji používanými horizontálními izolacemi na trhu, a to nejen pro jejich vysokou účinnost, ale také pro jejich snadnou aplikaci, kterou lze provádět i svépomocí.

Vlhkost ve zdivu starých budov může mít různé příčiny:

 • Stoupající vlhkost zdivem v důsledku chybějících (shnilých, zničených) horizontálních bariér
 • Vlhkost vzlínající ze zeminy (sklep, suterén)
 • Dešťová vlhkost působící zvenčí u zdiva pod terénem (plné zdivo) nebo zdiva s maltovými mosty (dvouplášťové zdivo), většinou na západních stranách (jihozápad až severozápad) a v místech odstřikující vody, zdivo nad úrovní terénu.
 • Hygroskopická vlhkost: v průběhu času se ve zdivu starých budov, nahromadily rozpustné soli. Čím větší je rozpustnost těchto solí, tím větší je koncentrace solí na povrchu zdiva, ty po odpaření vody krystalizují. Tyto snadno ve vodě rozpustné soli vykazují hygroskopické vlastnosti: „akumulace vody“ z vnějšího prostředí nebo vzduchu v místnosti.
 • Zadržování vlhkosti: staré omítky jsou většinou vápenné, sádrové nebo vápeno-sádrové malty. Takové omítky mají sice dostatečnou propustnost vodní páry, ale zároveň rychle nasávají vodu a zadržují velké množství vlhkosti. Zejména při nedostatečné tepelné izolaci dochází ve starém zdivu k usazování vlhkosti a v omítce (kondenzační voda, „rosná voda“).
Tím je jasné, že každé těsnění a oprava vyžaduje další „doprovodné“ sanační práce. Proto se do popředí dostávají čím dál více krémové injektáže proti kapilárně vzlínající vlhkosti, ale i zde je třeba provést opatření proti hygroskopické vlhkosti, boční vlhkosti a kondenzační vlhkosti.

Předběžné zkoušky

V rámci předběžné zkoušky musí být odebrány vzorky zdiva a omítky a prozkoumány na obsah solí, % vlhkost a zdánlivou pórovitost. Provedení zkušebního vrtu nám dodatečně poskytuje informace o stavu zdiva, zejména o jeho homogenitě.

Přípravné práce

Omítky musí být odstraněny minimálně 50 cm nad horní okraj viditelné vlhkosti nebo poškození. Řemeslník musí vyškrábat maltové spáry do hloubky minimálně 2 cm, odstranit všechny nepevné části, v případě potřeby velmi suché podklady podle potřeby předem navlhčit a málo pevný podklad zpevnit, hluboké spáry prohodit podkladní omítkou a případně tuto podkladní omítku použít k vyrovnání povrchu. Nesourodé zdivo, např. dvouplášťové zdivo s volnou jádrovou výplní nebo zdivo s hlubokými spárami a většími dutinami, je nutné nejprve předem upravit nesmršťující maltou. V případě aplikace krému se jedná jen o zamezení vyšší spotřeby krému.

Beztlaková a mírně tlaková injektáž

Pro beztlakou injektáž proti kapilárně vzlínající vlhkosti musí řemeslník vyvrtat otvory ve vzdálenosti 8 až 10 cm dle druhu zdiva. Sklon vrtu pro beztlakou metodu není žádný a stále platí, že vrty musí být vodorovné. Bez ohledu na tloušťku zdiva je průměr otvoru min. 12 a max. 14 mm. Při vrtání musí být vrty pokráceny o 3 až 4 cm. Samotná injektáž se provádí bez tlaku pomocí vhodných aplikačních zařízení. Vrty u obvodového zdiva musí být zatěsněny námi vymyšlenou zátkou z extrudovaného polystyrenu viz. obrázek níže, která zamezuje vzniku tepelných mostů v zimní období v místě vrtů. Svépomocní řemeslníci se domnívají, ale i firmy, které tyto zátky začali po nás také vyrábět, že má zátka za účel, aby krém z vrtů nevytékal, tak to ale není.

Silikonová mikro emulze / Silikonové mikro emulzní koncentráty (SMK)

Kolem roku 1990 byly vyvinuty „vodorozpustné“ – emulgační – hydrofobní silikonové přípravky pod označením silikonové mikro emulzní koncentráty (SMK) pro injektáže zdiva proti kapilárně vzlínající vlhkosti. Velikosti částic jsou v rozmezí nanometrů. To také umožňuje distribuci v jemných pórech a kapilárách. Jako vodný systém je vhodný pro vlhké a porézní stavební materiály. Díky krátké reakční době, zejména při následné aktivaci, se rychle rozvíjejí vodoodpudivé vlastnosti. Podloží může být více či méně vlhké, a také relativně zasolené (až jedno procento obsahu soli ve stěně). Dle aplikačních směrnic musí být řešení SMK aplikováno na homogenní zdivo nízkotlakou metodou. Jedná se o metodu v dnešní době již málo využívanou právě pro její nejistý výsledek u nehomogenního zdiva.

Injektážní krém AquaStop Cream® – vysoce účinný systém pro odstranění vzlínající vlhkosti

V roce 2013 byl vyvinut náš injektážní krém. Tento produkt je hydrofobní, katalyzovaná mikro emulze krémové konzistence s obzvláště dobrou penetrační schopností u všech druhů zdiva, a to i u nehomogenního. Vlastnosti našeho injektážního krému:
 • Emulze na vodní bázi připravená k okamžitému použití, silně hydrofobní
 • Krémová konzistence umožňuje vodorovné vrtání do maltové spáry zdiva i při plnění bez tlaku, aniž by injektážní médium vytékalo z vyvrtaného otvoru.
 • Dokáže bez problému vyplnit dutiny a kaverny ve zdivu. Před naplněním injektážním krémem se nemusí utěsnit maltovou suspenzí.
 • Dobrá disperze v porézních podkladech, jak laterálně, také směrem nahoru a dolů. Katalyzovaný, lze použít i pro neutrální stavební materiály.
 • Snadná aplikace pomocí aplikačních zařízení (nemusí být použito elektrické čerpadlo), aplikace může být provedena ale i tlakově.
 • Neobsahuje sole a VOC

Naše provedené zkoušky

Provedené zkoušky s našim injektážním krémem AquaStop Cream® v listopadu 2013 na dvou testovacích zídkách společnosti TRUMF sanace s.r.o. v sídle společnosti a na provozovně v Rudné v rámci pokračování výzkumného projektu „účinnost AquaStop Cream®“ ukazují:
 • Výsledky mikrovlnného měření v průběhu několika let dokázali jasnou tendenci snižovat stupeň pronikání vlhkosti (celkem) D(g) a to již v řádu pár týdnů od provedení injektáže na obou dvou testovaných zídkách, které jsou k vidění na naší provozovně v Rudné u Prahy
 • Vytvořenou vodorovnou hydroizolaci v těchto zídkách lze po 10 letech hodnotit jako neporušenou. Tím je deklarována účinnost injektážního krému v řádu několika desítek let, min 30 let.