KRÉMOVÁ INJEKTÁŽ ZDIVA
SVÉPOMOCÍ

AquaStop Cream ® balení tuba 500 ml s PET trubičkou (500 mm)

AquaStop Cream® je krém (pasta) na silanové bázi s maximálně možnou 80%ní koncentrací aktivní látky silan /siloxanu v obsahu a je určený pro injektáž zdiva pro zamezení...

Cena:360  vč. DPH

Skladem

Tohoto zboží jsme prodali již: 2446 kusů

Katalogové číslo: 14 Kategorie:
ZPĚT DO E-SHOPU

Popis

AquaStop Cream® je injektážní krém (také nazývaný pasta či gel) na silanové bázi s maximální možnou 80%ní koncentrací aktivní látky silan /siloxanu v obsahu a je určený pro injektáž vlhkého zdiva k zamezení příčiny kapilárně vzlínající vlhkosti. Zbývající 20% obsah injektážní emulze se odlišuje od podobných výrobků tím, že obsahuje speciální aktivační přísady, které umožňují snazší pronikání aktivní látky do pórů a i těch nejjemnějších kapilár v okolí vrtů. Vzhledem k těmto vlastnostem  snadno proniká hluboko do veškerých minerálních zdicích materiálů a tak vzniká trvalá bariéra pro zamezení vlhkosti. Krémová injektáž Systémem AquaStop Cream® svým relativně pomalým, avšak jistým a rovnoměrným (v případě nenakloněných vrtů, tj. vrtů kolmo zhotovených na svislou rovinu zdiva) kruhovým, respektive válcovým šířením nasycuje všechny savé i méně savé průmyslově vyráběné a přírodní zdicí materiály. Silanový krém se ve vlhkém zdicím materiálu postupně rozpouští, dochází k jeho snadné penetrační prostupnosti (disperguje) a tím, že je slučitelný s obsahem vlhkosti ve zdivu,  snadno proniká do pórů a i těch nejjemnějších kapilár injektovaných zdicích materiálů. Tuto vlastnost nasycování okolí vrtů stavebních materiálů nemá žádná injektážní hmota na jiné bázi, ani ji nelze nahradit jakoukoli aplikací a tím lze s jistotou tvrdit, že krémová injektáž Systémem AquaStop Cream® ve své kategorii, tj. zhotovení hydroizolační clony ( bariéry) ve zdivu pro zamezení vzlínající vlhkosti, nemá účinnějšího zástupce. Námi vyráběný silanový emulzní krém AquaStop Cream® je distribuovaný v ČR a SR, ale je i odebíraný odběrateli z dalších členských států EU. AquaStop Cream® splňuje všechny požadavky nejmodernější technologie výroby, která každoročně podléhá státnímu dohledu výroby dle platných norem a předpisů ČR a EU, každé tři roky prochází důkladnou prověrkou (státní zkušebnou) námi deklarovaných vlastností pro udělení Certifikace. Dlouhodobým a dennodenním aplikováním injektážního krému AquaStop Cream® naší společností (jejím aplikačním oddělením) jsme měli možnost získávat zpětnou vazbu o účinnosti krému a technologických postupů aplikací, což většina výrobců nemá. Tím jsme postupně získávali jistotu správnosti např. našeho návodu pro aplikaci, technických údajů a našich tvrzení. V kombinaci vysoce kvalitního silanového krému AquaStop Cream® pro injektáž zdiva a technologického postupu pro náš systém, můžeme s jistotou tvrdit, že krémová injektáž zdiva vzhledem k specifickým vlastnostem injektážního krému AquaStop Cream® se stala vysoce účinnou a spolehlivou metodou v širokém spektru používaných zdících materiálů s nízkým ale i s maximálním procentuálním zavlhnutím, porézností zdiva  a v neposlední řadě i stupněm zasolení. Krémová injektáž Systémem AquaStop Cream® plnohodnotně a bez rizika statického narušení stavby nahrazuje mechanickou podřezávku zdiva budov. Popis: AquaStop Cream® je silanový krém na čistě vodní bázi určený pro sanaci vlhkého zdiva a základů. Po vniknutí do zdiva reagují účinné složky výrobku s okolním vlhkým prostředím a přímo ve zdivu vzniká hydrofobní polymerní silikonová pryskyřice, která již není dále rozpustná ani dispergovatelná ve vodě a naopak vodu odpuzuje. Vzniklá polymerní pryskyřice vytváří trvalou clonu, která brání dalšímu pronikání vlhkosti v kapalné formě. Transport kapalné vody v kapilárním systému zdiva je tak přerušen, čímž dochází k vysychání zdiva nad hydrofobní clonou vytvořenou injektáží. Materiál zdiva si zachová původní fyzikálně-mechanické parametry.  AquaStop Cream® obsahuje účinné složky ve vysoké koncentraci, neobsahuje žádná organická rozpouštědla a díky tomu je velmi účinný. AquaStop Cream®  lze aplikovat do zdiva injektážní pumpou s trubičkovými nástavci anebo aplikační pistolí s trubičkovými nástavci. U tubového balení není potřeba žádného aplikačního zařízení.  Výhody: AquaStop Cream®  
 • Účinný i při vysoké 95% vlhkosti zdiva
 • Účinnější forma než kapalné injektáže
 • Vynikající stabilita a dlouhodobá účinnost vytvořené horizontální hydrofobní clony
 • Bez organických rozpouštědel (VOC)
 • Křemíková báze chemicky i fyzikálně slučitelná s ošetřovaným prostředím
 • Rychlá, čistá a jednoduchá aplikace
 • Aplikace tlakovou i beztlakovou metodou
 • Minimální množství odpadu při použití
 • Zdravotně nezávadný, nezatěžuje životní prostředí
Použití: AquaStop Cream®  krémovou injektáž lze použít v páleném i nepáleném cihelném zdivu, ve všech typů plných i dutých cihel, tvárnic a ve smíšeném zdivu i ve zdivu s určitým podílem nesavého kamenného materiálu. AquaStop Cream®   je vysoce účinný ve všech dalších savých i méně savých průmyslově vyráběných, ale i přírodních stavebních materiálech. Aplikace: AquaStop Cream®  je možné aplikovat tlakovým i beztlakým způsobem. Pro tlakovou injektáž se používá námi dodávaná profesionální injektážní pumpa s aplikačním příslušenstvím; celý komplet je možné na požádání zapůjčit. Beztlaková injektáž se provádí speciální aplikační pistolí s trubičkovými nástavci. Injektážní otvory se plní zasunutím aplikační trubičky do maximální hloubky vrtu a dbáme na to, aby při zpětném postupném vytahování trubičkového plnidla se obsah vrtu maximálně vyplňoval injektážním krémem. Příprava konstrukce: Nezbytné je zjistit příčiny vlhnutí zdiva a předem odstranit případné zdroje a havarijní úniky tlakové vody z netěsných rozvodů vody, odpadů, okapových svodů apod. Krémová hydrofobní injektáž je účinná proti vzlínající vlhkosti a nikoliv proti proudící a tlakové vodě. Nutným krokem je určení druhu zdiva (cihelné, smíšené, jiné), jeho tloušťky a homogenity (dutiny, mezery apod.). Podle těchto hodnot se stanoví pracovní postup pro injektáž a případná další opatření (např. vertikální izolace). Při injektáži AquaStop Cream® ve stabilní krémovité konzistenci není nutno předem vyplňovat dutiny v tvarovkách (Porotherm apod.) nebo kaverny ve zdivu cementovou suspenzí, tak jako je tomu u kapalných injektážních přípravků.  Před zahájením injektážních prací je ideální provést osekání omítek po obou stranách zdiva (v případě nenávratné degradace omítek je to nezbytné), a to až cca 50 cm nad hranici zavlhlého povrchu. Injektážní vrty:   Doporučený průměr vrtů pro injektáže je 14 mm, vrty provádíme do zvolené maltové spáry v osových vzdálenostech, v roztečích mezi vrty, po 100 mm. Hloubka vrtů pro příslušnou tloušťku zdiva je uvedena v tabulce v části Technické informace. Pro ostatní tloušťky platí, že doporučená hloubka vrtu je max. o 40 mm menší než tloušťka zdiva. Vrtání otvorů do zdiva se provádí ve vodorovné rovině (tj. kolmo na svislou rovinu zdiva), přímo ve zvolené maltové spáře co nejblíže k podlaze (u zdiva s průběžnou spárou). U smíšeného zdiva vrtáme otvory rovněž ve vodorovné rovině. Výjimku tvoří stěna s nestejnou úrovní podlah na jedné a na druhé straně, kde z výškových důvodů je nutné vrtat otvory v mírném sklonu (toto je přípustné u smíšeného zdiva, kde není průběžná spára), avšak v max. 15° sklonu od vodorovné roviny zdiva. Větší sklon vrtů již nedoporučujeme. U zdiva s průběžnou spárou je jakýkoliv náklon vrtů nevhodný. Linie vyvrtaných otvorů by měla být nejvýše 100 mm nad úrovní vnitřní podlahy nebo nad úrovní venkovní pochozí plochy.  AquaStop Cream®  je dodáván pro injektáž již v koncentraci přímo připravenou k použití Injektážní krém se naplní do zásobníku tlakového zařízení nebo do tubusu beztlakové aplikační pistole. U obou způsobů aplikace na začátku zasuneme trubkový nástavec až na dno vrtu a pomalu začneme vyplňovat celou délku vrtu krémem. Během plnění pomalu vytahujeme trubkový nástavec z otvoru a dbáme na to, aby bylo do otvoru neustále vtlačováno dostatečné množství injektážního krému. Pro dosažení maximální účinnosti krémové injektáže AquaStop Cream® je nutné zajistit maximální vyplnění vrtů. Krémovou injektáž otvorů s použitím AquaStop Cream®  lze provádět z vnitřní nebo venkovní strany zděné konstrukce, aniž by to mělo vliv na výslednou účinnost hydroizolační clony. Po ukončení injektáže je vhodné uzavřít a zatěsnit otvory v líci stěny námi dodávanou zátkou, vyrobenou z extrudovaného polystyrénu, aby nedošlo k případným drobným, možným výronům krému z ústí vrtů, případně použít k zatěsnění rychletuhnoucí cement nebo maltu. Nepoužívat k zatěsnění sádru. Není nutno zaplnit celé vrty cementovou maltou. Orientační spotřeba AquaStop Cream®  pro injektáže je uvedena v Technickém listu v části Technické informace. Pro informace a poradenství o nejvhodnějším použití a efektivním způsobu aplikace AquaStop Cream®  kontaktujte prosím technické oddělení firmy TRUMF sanace s.r.o. Opatření po injektáži Staré, vlhké a znehodnocené omítky (zasolené, nepevné, popraskané atd.) je nutné odstranit, řádně očistit zdivo, proškrábat spáry zdiva do hloubky cca 20 mm a provést novou, nejlépe sanační omítku s případnou podporou protisolného podnátěru. Po aplikaci se zdivo injektované krémem AquaStop Cream®  doporučuje ponechat bez další povrchové úpravy po dobu min. 14 dnů, aby mohl nastartovat a probíhat proces účinného sycení zdiva v okolí vrtů hydrofobní emulzí uvolňovanou z injektážního krému. Hydrofobizující účinky AquaStop Cream®   se začínají projevovat v konstrukci cca 30 minut po aplikaci a postupně se rozšiřují do celé hmoty dalších 2-6 týdnů v závislosti na poréznosti, teplotě a míry zavlhnutí zdiva. Po úplném rozpuštění injektážního krému z vrtů dojde k plnému nasycení i nejmenších pórů zdiva a k postupnému vysychání konstrukce. Čištění a údržba zařízení: Veškeré aplikační nástroje a vybavení je nutno ihned po aplikaci vypláchnout a umýt teplou vodou, případně s použitím saponátů.     Výrobek a jeho výroba podléhá stále kontrole kvality podle systému řízení výrobce. Na výrobek byl vydán certifikát č. 204/C5/2016/010-036489, vydaný Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s. p., AO 204.  Ochrana zdraví a bezpečnost při práci: Výrobek není podle nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 klasifikován jako nebezpečný.
 • Při práci je nutno chránit oči, pokožku a oděv před potřísněním
 • Použijte ochranný oděv, obuv a rukavice a ochranné brýle
 • Při zasažení očí nebo pokožky ihned vypláchněte proudem čisté vody, vyhledejte lékaře, pokud potíže přetrvávají
 • Při náhodném požití nevyvolávejte zvracení, ale vyhledejte lékařskou pomoc
Další informace jsou uvedeny v Bezpečnostním listu. Balení:
 • 500 ml. v tubovém balení
 • 600 ml. v salámovém balení
 • 1 litr      v kbelíkovém balení
 • 5 litrů    v kbelíkovém balení
 • 10 litrů  v kbelíkovém balení
 • 30 litrů  v kbelíkovém balení

 

     
Loading...

V této on-line kalkulačce si po zadání potřebných parametrů můžete sami spočítat celkovou spotřebu injektážního krému AquaStop Cream® pro 1-3 různé tloušťky, délky a druhy zdiva při dodržení našeho technologického postupu.

Níže najdete doporučená balení, která jsou objemově nejblíže k vypočítané litráži a celkovou cenu za ně.

Zadejte tloušťku zdiva (mm)

Zadejte délku zdiva (metrů)

1. zeď
Rozklikněte pro výpočet 2. zdi
Rozklikněte pro výpočet 3. zdi
Vypočítaná litráž krému:

Námi doporučená balení dle vypočítané celkové litráže.

Zapamatujte si velikost a počet balení pro případný nákup.

Běžných metrů:

Dokumentace

AquaStop Cream®

Výpočet spotřeby

Loading...

V této on-line kalkulačce si po zadání potřebných parametrů můžete sami spočítat celkovou spotřebu injektážního krému AquaStop Cream® pro 1-3 různé tloušťky, délky a druhy zdiva při dodržení našeho technologického postupu.

Níže najdete doporučená balení, která jsou objemově nejblíže k vypočítané litráži a celkovou cenu za ně.

Zadejte tloušťku zdiva (mm)

Zadejte délku zdiva (metrů)

1. zeď
Rozklikněte pro výpočet 2. zdi
Rozklikněte pro výpočet 3. zdi
Vypočítaná litráž krému:

Námi doporučená balení dle vypočítané celkové litráže.

Zapamatujte si velikost a počet balení pro případný nákup.

Běžných metrů:

Instruktážní video